കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 21.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 19
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 5
4 Kannur Chittaripparamba 3, 5, 7 ,13,14
5 Kannur Iritty (M) 2, 14, 16, 27
6 Kannur Kannur (C) 14, 15, 17, 31, 34
7 Kannur Panoor All Wards
8 Kannur Koothuparamba (M) 1, 3, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 25, 27
9 Kannur Kottayam-Malabar 1, 2 ,8, 10, 14
10 Kannur Mattannur (M) 4, 7, 12, 17, 28, 31
11 Kannur Mokeri 3, 5, 6, 10,12,14
12 Kannur Munderi 4, 6, 7, 8, 16
13 Kannur Muzhappilangad 2
14 Kannur Patyam 7, 9, 17
15 Kannur Payyannur (M) 3, 21, 26
16 Kannur Peralaserry 1, 3
17 Kannur Ramanthali 4, 5, 13 (Sub-ward)
18 Kannur Sreekandapuram (M) 2, 18
19 Kannur Thalassery (M) 1, 23, 28, 50
20 Kannur Karivellur-Peralam 4, 5
21 Kannur Peringome-Vyakkara 4
22 Kannur Chembilode 3, 5, 9, 14, 15, 17, 18, 19
23 Kannur Kathiroor 2, 4, 18
24 Kannur Kolayad 7, 8, 10, 11, 14
25 Kannur Maloor 1, 6, 13
26 Kannur Chokli 4, 10, 12, 13, 15
27 Kannur Thaliparamba (M) 11, 13, 30
28 Kannur Mayyil 11
29 Kannur Keezhallur 3, 10
30 Kannur Kunnothuparamba All Wards
31 Kannur Anthoor 1, 3, 22
32 Kannur Padiyoor 10, 13
33 Kannur Peravoor 2, 10, 11, 16
34 Kannur New Mahe 4, 5, 7
35 Kannur Vengad 1, 3, 5, 9, 16, 18
36 Kannur Kankol Alapadamba 1
37 Kannur Koodali 18
38 Kannur Trippangottur 14, 17, 18
39 Kannur Cherupuzha 5, 10
40 Kannur Malappattam 5
41 Kannur Payam 2
42 Kannur Anjarakkandi 4, 9
43 Kannur Mangattidam 1, 2, 3, 9, 17
44 Kannur Contonment Board All wards
45 Kannur Kadambur 2, 7
46 Kannur Panniannur 1
47 Kannur Kannapuram 8
48 Kannur Azeekkode 15, 18
49 Kannur Ulikkal 16
50 Kannur Kolacheri 10
51 Kannur Thillankeri 10
52 Kannur Irikkoor 4
53 Kannur Cheruthazham 14
54 Kannur Naduvil 17
55 Kannur Eramam Kuttur 11
56 Kollam Thenmala All Wards
57 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
58 Kollam Kollam (C) 2, 4, 36, 37, 38, 39
59 Kollam Thevalakkara All Wards
60 Kollam Panmana All Wards
61 Kollam Sasthamcotta All Wards
62 Kollam Mynagappally All Wards
63 Kollam West Kallada All Wards
64 Kollam Sooranad South All Wards
65 Kollam Clappana All Wards
66 Kollam Neendakara All Wards
67 Kollam Chavara All Wards
68 Kollam Poruvazhi All Wards
69 Kollam Nedumbana All Wards
70 Kollam Kulasekharam All Wards
71 Kollam Perayam All Wards
72 Kollam Paravur (M) All Wards
73 Kollam Veliyam All wards
74 Kollam Anchal All wards
75 Kollam Alayamon All wards
76 Kollam Yeroor All wards
77 Kollam Edamulakkal All Wards
78 Kollam Ilamad All wards
79 Kollam Velinallur All Wards
80 Kollam Melila All Wards
81 Kollam Vettikkavala All Wards
82 Kollam Thodiyoor All Wards
83 Kollam Sooranad North All Wards
84 Kollam Alappad All Wards
85 Kollam Vilakkudi All Wards
86 Kollam Mayyanad All Wards
87 Kollam Karipra All Wards
88 Kollam Ummannoor All Wards
89 Kollam Chithara All Wards
90 Kollam Kummil All Wards
91 Kollam Kadakkal All Wards
92 Kollam Karavaloor All Wards
93 Kollam Panayam All Wards
94 Kollam Kottarakkara (M) All Wards
95 Kollam Chadayamangalam All Wards
96 Kollam Chirakkara All Wards
97 Kollam Pooyappally All Wards
98 Kollam Thrikkaruva All Wards
99 Thrissur Kunnamkulam (M) 3, 7, 8, 10, 11, 12,15, 17, 19, 20, 21,22, 25,26, 33
100 Thrissur Mooriyad All Wards
101 Thrissur Iringalakkuda (M) All Divisions
102 Thrissur Kadangode 4, 5
103 Thrissur Guruvayoor (M) 35
104 Thrissur Velukkara 5, 7, 17, 18
105 Thrissur Chovvannur 1
106 Thrissur Edathuruthy 11
107 Thrissur Aloor 1
108 Thrissur Koratty 1
109 Thrissur Thannyam 9, 10
110 Thrissur Kadavalloor 12, 13, 18
111 Thrissur Karalam 13, 14
112 Thrissur Thrissur © 36, 49
113 Thrissur Thrikkoor 7, 8, 12, 13
114 Thrissur Poomangalam 2, 3
115 Thrissur Vallathol Nagar 10
116 Thrissur Varavoor 8, 9, 10, 11, 12
117 Thrissur Choondal 4, 5, 6, 7, 8, 14
118 Thrissur Panjal 12, 13
119 Thrissur Mattathur 10, 11, 21
120 Thrissur Erumappetty 9
121 Thrissur Porkkulam 3
122 Thrissur Chelakkara 17
123 Thrissur Alagappanagar 7
124 Thrissur Puthanchira 6
125 Thrissur Varantharappally 9
126 Thrissur Deshamangalam 11, 13, 14, 15
127 Thrissur Mala 16
128 Ernakulam Kochi (C) 8, 11(Thoppumpady Fishing Harbour), 24, 38, 40, 43, 44, 46, 55, 56, 66, 69, 67(Ernakulam Market)
129 Ernakulam Kanjoor 1, 12
130 Ernakulam Chellanam All Wards
131 Ernakulam Piravam (M) 17
132 Ernakulam Paingottur 5
133 Ernakulam Paravoor (M) 8
134 Ernakulam Kodungalloor 7, 8
135 Ernakulam Thrikkakkara (M) 12
136 Ernakulam Aluva (M) All Divisions
137 Ernakulam Keezhumad All Wards
138 Ernakulam Edathala 1, 2, 3, 4, 10, 17
139 Ernakulam Mulavukad 3
140 Ernakulam Alangad 7, 11, 12, 20, 21
141 Ernakulam Choornikkara 2, 3, 7, 9, 14
142 Ernakulam Varappuzha 14 (Market)
143 Ernakulam Tripunithura (M) 35 ,48, 50 (Grandeur westend palace,Poornathreya temple road )
144 Ernakulam Chengamanad 11, 14
145 Ernakulam Karumalloor 4, 7, 8, 10, 11
146 Ernakulam Sreemoolanagaram 4
147 Ernakulam Vazhakkulam 19
148 Ernakulam Malayattoor-Neeleswaram 13, 17
149 Ernakulam Vadakkekkara 15, 16
150 Ernakulam Elankunnapuzha 14, 15 Kalamukku Market
151 Ernakulam Moovattupuzha (M) 1, 28 (Pezhakkappilly Market)
152 Ernakulam Kumbalangi 5, 9
153 Ernakulam Kalamassery (M) 36
154 Ernakulam Thiruvaniyoor 6
155 Ernakulam Rayamangalam 13, 14
156 Ernakulam Kavalangad 11
157 Ernakulam Pallarimangalam 9
158 Ernakulam Kuzhupilly 1
159 Ernakulam Nedumbassery 15
160 Ernakulam Chittattukara 3
161 Ernakulam Maradu (M) 23, 24, 25
162 Ernakulam Mulanthuruthy 7
163 Ernakulam Mookkannur 7
164 Ernakulam Kalady 8
165 Ernakulam Kumbalam 2
166 Kasargode Ajanur 1, 2, 3, 4, 7, 18, 21
167 Kasargode Chemnad 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 22
168 Kasargode Chengala 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21,23
169 Kasargode Kasargod (M) 2, 3, 11, 12, 13, 16, 21, 23, 26 28, 34
170 Kasargode Kodom Belur 18
171 Kasargode Kumbala 1, 2, 4, 5, 11, 16, 17, 18, 22, 23
172 Kasargode Madhur 5, 6, 9, 17, 18
173 Kasargode Mangalpady 3, 4, 5, 6, 9 ,11, 12, 15, 18
174 Kasargode Manjeshwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 17
175 Kasargode Mogral Puthur 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15
176 Kasargode Muliyar 1,13, 14
177 Kasargode Pallikkara 1, 4, 9, 12, 14
178 Kasargode Pullur Periya 1, 6, 12
179 Kasargode Trikaripur 1, 10, 14, 15
180 Kasargode Uduma 2, 6, 7, 17
181 Kasargode Vorkardy 1,5, 7, 11
182 Kasargode Badiadka 2, 7
183 Kasargode Enmakaje 9
184 Kasargode Meenja 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14
185 Kasargode Paivalike 16
186 Kasargode Bellur 11
187 Kasargode Kallar 2, 3
188 Kasargode Panathady 13, 14
189 Kasargode Cheruvathur 17
190 Kasargode Karadka 5, 9, 11
191 Kasargode Pilicode 11
192 Kasargode Balal 2, 3, 11, 14
193 Kasargode Kanhangad (M) 1, 24
194 Kasargode Puthige 6
195 Kasargode Madikkai 2
196 Kasargode Padanna 5
197 Palakkad Koppam 6, 8, 9, 17
198 Palakkad Elappully 14
199 Palakkad Perumatti 2
200 Palakkad Thiruvegappura 17, 18
201 Palakkad Vaniyamkulam 6
202 Palakkad Kozhinjampara 8
203 Palakkad Thrithala 13
204 Palakkad Shornur 19
205 Palakkad Kulukkallur 7, 11
206 Palakkad Nellaya All Wards
207 Palakkad Vallappuzha 3, 5, 13 ,16
208 Palakkad Alanalloor 17
209 Palakkad Pallassana 3, 8
210 Palakkad Ongallur 16
211 Palakkad Karakkurissi 6, 12
212 Palakkad Kanjirappuzha 1, 13
213 Palakkad Peringottukurissi 4, 5, 7
214 Palakkad Akathethara 11
215 Palakkad Puthuppariyaram 8
216 Palakkad Kumaramputhur 9, 16
217 Palakkad Peruvemb 1
218 Palakkad Thengara 5
219 Palakkad Nenmara 5
220 Palakkad Pattambi (M) All Wards
221 Palakkad Ottappalam (M) 18
222 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
223 Alappuzha Palamel All Wards
224 Alappuzha Bharanikkavu 5, 12, 13, 14
225 Alappuzha Thekkekkara All Wards
226 Alappuzha Nooranad All Wards
227 Alappuzha Arattupuzha All Wards
228 Alappuzha Cheriyanad 4, 7
229 Alappuzha Venmony 8
230 Alappuzha Karuvatta 4
231 Alappuzha Thamarakkulam All Wards
232 Alappuzha Pathiyoor 12
233 Alappuzha Pulincunnoo All Wards
234 Alappuzha Vallikkunnam 2, 3
235 Alappuzha Puliyoor 1
236 Alappuzha Alappuzha (M) 1, 35, 43
237 Alappuzha Ala 13
238 Alappuzha Cherthala Taluk Entire Taluk
239 Alappuzha Ramankari 9
240 Alappuzha Thrikkunnapuzha All Wards
241 Alappuzha Krishnapuram 1, 2, 3
242 Alappuzha Ambalappuzha North 1, 2, 18
243 Alappuzha Devikulangara 13
244 Alappuzha Thazhakkara 21
245 Pathanamthitta Pathanamthitta (M) All Wards
246 Pathanamthitta Thiruvalla (M) 14, 19, 20
247 Pathanamthitta Kallooppara 12
248 Pathanamthitta Malayalapuzha 6, 8
249 Pathanamthitta Kottangal 3
250 Pathanamthitta Pandalam (M) 31, 32
251 Pathanamthitta Ezhamkulam 6, 17
252 Pathanamthitta Aruvappulam 2, 3, 4, 5, 12
253 Pathanamthitta Cherukole 2, 11, 12, 13
254 Pathanamthitta Kadapra 8, 9
255 Pathanamthitta Kodumon 12, 13, 17
256 Pathanamthitta Naranganam 7
257 Pathanamthitta Mylapra 9
258 Pathanamthitta Kalanjoor 5, 6
259 Pathanamthitta Pramadom 1, 3, 10
260 Pathanamthitta Adoor (M) All Wards
261 Pathanamthitta Ayiroor 11,12, 15
262 Pathanamthitta Thannithode 3, 4, 5, 6, 7, 8
263 Pathanamthitta Chennerkkara 13
264 Pathanamthitta Erathu 11, 13, 15
265 Pathanamthitta Aranmula 14
266 Pathanamthitta Vadasserikkara 1
267 Pathanamthitta Kunnanthanam 5, 8
268 Pathanamthitta Niranam 13
269 Pathanamthitta Pallikkal 3
270 Pathanamthitta Ranni Pazhavangadi 12, 13, 14
271 Pathanamthitta Konni 1, 16
272 Idukki Vathikkudy 11, 14
273 Idukki Kanjikuzhy 7, 10, 11, 12, 13, 14
274 Idukki Karunapuram 1, 2
275 Idukki Rajakkad All Wards
276 Idukki Chinnakkanal 3, 10
277 Idukki Kanjiryar 11, 12
278 Idukki Ayyappankovil 1, 2, 3
279 Idukki Upputhara 1, 6, 7
280 Idukki Udumbanchola 2, 3
281 Idukki Kodikkulam 1, 13
282 Idukki Bysenvally 8
283 Idukki Peerumedu 13
284 Idukki Senapathy 9
285 Idukki Vazhathope All Wards
286 Idukki Mariyapuram 2, 5, 7, 10, 11
287 Idukki Vannapuram 1, 2, 4, 17
288 Idukki Munnar 19
289 Idukki Nedumkandam 3
290 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) All Wards
291 Thiruvananthapuram Parasala All wards
292 Thiruvananthapuram Karode 1, 2, 3, 8, 14, 15, 16
293 Thiruvananthapuram Anchuthengu All Wards
294 Thiruvananthapuram Chirayinkeezhu 5, 6, 7, 10, 11, 12 ,13, 14, 15
295 Thiruvananthapuram Azhoor 1, 18
296 Thiruvananthapuram Poovachal 4, 6
297 Thiruvananthapuram Vilappil 3
298 Thiruvananthapuram Karumkulam 14, 15, 16, 17
299 Thiruvananthapuram Chenkal 1, 2, 6, 8,10, 13
300 Thiruvananthapuram Panavoor 4, 7, 10,11
301 Thiruvananthapuram Kunnathukal All wards
302 Thiruvananthapuram Kulathur 9, 10, 11, 12, 13, 14
303 Thiruvananthapuram Poovar 7, 8, 9, 10, 11, 12
304 Thiruvananthapuram Perumkadavila All Wards
305 Thiruvananthapuram Kollayil 9
306 Thiruvananthapuram Nellanad 7
307 Kottayam Parathode 7, 8, 9
308 Kottayam Manarcadu 8
309 Kottayam Aymanam 6
310 Kottayam Thalayolaparamb 4
311 Kottayam Kadathuruthy 16
312 Kottayam Udayanapuram 16
313 Kottayam Kumarakom 4, 12
314 Kottayam Pallikkathode 7
315 Kottayam TV puram 10
316 Kottayam Ettumanoor (M) 35
317 Kottayam Vechoor 3
318 Kottayam Maravanthuruth 11, 12
319 Kottayam Changanassery (M) 31, 33
320 Kottayam Kanjirappally 18
321 Kottayam Kottayam (M) 46
322 Wayanad Thirunelli All Wards
323 Wayanad Thondarnadu 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15
324 Wayanad Mullankolly All Wards
325 Wayanad Kottathara 5
326 Wayanad Kaniyambatta 5 th Ward-Cinema hall to Kozhingad Road, 11 th Ward-Kambalgad Town, 12
327 Wayanad Pulpally All Wards
328 Wayanad Poothadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15
329 Wayanad Meenangadi 15, 16
330 Wayanad Mananthavadi (M) 11, 13, 14, 29
331 Wayanad Kalppatta 18 - Rattakkolli Paniya Colony
332 Wayanad Edavaka 2, 12
333 Wayanad Vellamunda 9
334 Wayanad Padinjarathara 1, 16
335 Malappuram Ponnani (M) All Wards
336 Malappuram Perumpadapp All Wards
337 Malappuram Veliyamkode All Wards
338 Malappuram Marancheri All Wards
339 Malappuram Alamkode All Wards
340 Malappuram Vattamkulam All Wards
341 Malappuram Edappal All Wards
342 Malappuram Kaladi All Wards
343 Malappuram Tanur (M) All Wards
344 Malappuram Kondotty (M) All Wards
345 Malappuram Nilambur (M) All Wards
346 Kozhikkode Kozhikkode © 37, 38, 41, 44, 56, 57, 59, 62
347 Kozhikkode Nadapuram All Wards
348 Kozhikkode Tuneri All Wards
349 Kozhikkode Vadakara (M) All Wards
350 Kozhikkode Thalakulathur 16
351 Kozhikkode Villiappally 13, 14
352 Kozhikkode Perambra 17, 18, 19
353 Kozhikkode Changaroth 14, 15, 19
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’