നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 421 കേസുകൾ; മാസ്ക് ധരിക്കാത്തത് 3546 പേർ

post

   

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 421 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 233 പേരാണ്. 799 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത 3546 സംഭവങ്ങളാണ്്സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.


ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ. (കേസിന്റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവർ, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ)


തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി - 97, 41, 34

തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ  - 13, 6, 16

കൊല്ലം സിറ്റി - 4, 2, 0

കൊല്ലം റൂറൽ - 12, 12, 70

പത്തനംതിട്ട - 66, 61, 13

ആലപ്പുഴ - 20, 8, 8

കോട്ടയം - 40, 38, 280

ഇടുക്കി - 45, 3, 7

എറണാകുളം സിറ്റി - 42, 3, 2

എറണാകുളം റൂറൽ - 29, 5, 89

തൃശൂർ സിറ്റി - 1, 1, 1

തൃശൂർ റൂറൽ - 2, 2, 0

പാലക്കാട് - 2, 2, 0

മലപ്പുറം - 0, 0, 0

കോഴിക്കോട് സിറ്റി - 1, 1, 1

കോഴിക്കോട് റൂറൽ - 7, 10, 0

വയനാട് - 2, 0, 0

കണ്ണൂർ സിറ്റി  - 7, 7, 69

കണ്ണൂർ റൂറൽ - 0, 0, 29

കാസർഗോഡ് - 31, 31, 180