കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 15.05.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No  District LSG Containment Zones
1 Kannur  Kadirur  5
2 Kannur Pattiam  8, 9
3 KannurKelakom  9
4 Kannur
Mattannur
 28
5Kasaragod
Kumbala

6 Kasaragod Piavalike
 
7 Kasaragod
Mangalpady  
8 Kottayam  Uzhavoor
 
9 Thrissur Punnayurkulam  
10 Wayanad  Ambalavayal Mangodu Colony
11 Wayanad Edavaka All Wards
12 Wayanad Mananthavady (M) All Wards
13 Wayanad Meenangadi 8, 9, 10, 17, 13
14 Wayanad Thirunelli All Wards
15 Wayanad Vellamunda 9, 10, 11, 12
16Wayanad
Nenmeni9, 10, 11, 12

• Guidelines No. 31/F2/2020/Health dated 31-3-2020
• Containment zones will be the wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’ as per the directions dated 4-5-2020
• Deletions will be considered after weekly review on 21-5-2020