കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 16.05.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No  District LSG Containment Zones
1 Kannur  Kadirur  5
2 Kannur Pattiam  8, 9
3 KannurKelakom  9
4 Kannur
Mattannur
 28
5Kasaragod
Piavalike
3, 4
6 Kasaragod Mangalpady
 
7 Kasaragod
Kallar
 4
8Kasaragod
Nileshwar (M)
17
9Kasaragod
Kasargod (M)
4, 32
10Kasaragod
Kumbala 
9
11 Kottayam  Uzhavoor
 
12 Thrissur Punnayurkulam  
13 Wayanad  Ambalavayal Mangodu Colony
14 Wayanad Edavaka All Wards
15 Wayanad Mananthavady (M) All Wards
16 Wayanad Meenangadi 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Thachambath Colony
17 Wayanad Thirunelli All Wards
18 Wayanad Vellamunda All Wards
19Wayanad
Nenmeni9, 10, 11, 12
20Wayanad
Thavinjal
6
21Idukki
Vandanmed
8, 9, 11, 12, 14, 15
22Idukki
Karunapuram
12, 13

• Guidelines No. 31/F2/2020/Health dated 31-3-2020
• Containment zones will be the wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’ as per the directions dated 4-5-2020
• Deletions will be considered after weekly review on 21-5-2020