കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 20.05.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No  District LSG Containment Zones
1 Kannur  Kadirur  5
2 Kannur Pattiam  8, 9
3 KannurKelakom  9
4 Kannur
Mattannur
 28
5Kannur
Chokli
9
6Kannur
Panoor (M) 
32
7Kannur
Mayyil1
8Kasaragod
Piavalike
3, 4
9 Kasaragod Mangalpady
 
10 Kasaragod
Kallar
 4
11Kasaragod
Nileshwar (M)
17
12Kasaragod
Kasargod (M)
4, 32
13Kasaragod
Kumbala 
9
14 Kottayam  Uzhavoor
 
15 Thrissur Punnayurkulam  
16 Wayanad  Ambalavayal Mangodu Colony
17 Wayanad Edavaka All Wards
18 Wayanad Mananthavady (M) All Wards
19 Wayanad Meenangadi 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Thachambath Colony
20 Wayanad Thirunelli All Wards
21 Wayanad Vellamunda
22Wayanad
Nenmeni9, 10, 11, 12
23Wayanad
Thavinjal
6
24Wayanad
Panamaram
1, 2
25Idukki
Vandanmed
8, 9, 11, 12, 14, 15
26Idukki
Karunapuram
12, 13
27Palakkad
Kadampazhipuram 
2, 11, 18
28Palakkad
Muthuthala
10
29Palakkad
Karakurishi
6
30Palakkad
Kottayi
4
31Palakkad
Muthalamada
15, 16, 19, 20
32Kollam
Kalluvathukkal
All Wards
33Kottayam
Koruthode
2

• Guidelines No. 31/F2/2020/Health dated 31-3-2020
• Containment zones will be the wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’ as per the directions dated 4-5-2020
• Deletions will be considered after weekly review on 21-5-2020