കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 22.05.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No  District LSG Containment Zones
1 Kannur  Kadirur  5
2 Kannur Pattiam  8, 9
3 KannurKelakom  9
4 Kannur
Mattannur
 28
5Kannur
Chokli
9
6Kannur
Panoor (M) 
32
7Kannur
Mayyil1
8Kannur
Dharmadam
13
9Kasaragod
Piavalike
3, 4
10 Kasaragod
Kallar
 4
11Kasaragod
Kasargod (M)
4
12 Wayanad Edavaka All Wards
13 Wayanad Mananthavady (M) All Wards
14 Wayanad Meenangadi 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18
15 Wayanad Thirunelli All Wards
16Wayanad
Nenmeni7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
17Wayanad
Thavinjal
6
18Wayanad
Panamaram
1, 2
19Idukki
Vandanmed
8, 9, 11, 12, 14, 15
20Idukki
Karunapuram
12, 13
21Palakkad
Kadampazhipuram 
2, 11, 18
22Palakkad
Muthuthala
10
23Palakkad
Karakurishi
6
24Palakkad
Kottayi
4
25Palakkad
Muthalamada
15, 16, 19, 20
26Palakkad
Threkkaderi
4, 10
27Palakkad
Sreekrishnapuram
5
28Kollam
Kalluvathukkal
All Wards

• Guidelines No. 31/F2/2020/Health dated 31-3-2020
• Containment zones will be the wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’ as per the directions dated 4-5-2020
• Deletions will be considered after weekly review on 28-5-2020