കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 23.05.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No  District LSG Containment Zones
1 Kannur  Kadirur  5
2 Kannur Pattiam  9, 12
3 KannurKelakom  9
4 Kannur
Mattannur
 29
5Kannur
Chokli
7, 8, 9
6Kannur
Panoor (M) 
31, 32
7Kannur
Mayyil1
8Kannur
Dharmadam
13
9Kannur
Chirakkal
2
10Kannur
Maloor
9
11Kannur
Kannur (C)
53
12Kannur
Payyannur (M)
13
13Kannur
Chembilode
1
14Kannur
Ayyankunnu
7, 8, 9, 10, 11
15Kannur
Kottayam Malabar
12
16Kasaragod
Piavalike
3, 4
17 Kasaragod
Kallar
 4
18Kasaragod
Kasargod (M)
4
19 Wayanad Edavaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19
20 Wayanad Mananthavady (M) All Wards
21 Wayanad Meenangadi 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18
22 Wayanad Thirunelli All Wards
23Wayanad
Nenmeni7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
24Wayanad
Thavinjal
6
25Wayanad
Panamaram
1, 2
26Idukki
Vandanmed
8, 9, 11, 12, 14, 15
27Idukki
Karunapuram
12, 13
28Palakkad
Kadampazhipuram 
2, 11, 18
29Palakkad
Muthuthala
10
30Palakkad
Karakurishi
6
31Palakkad
Kottayi
4
32Palakkad
Muthalamada
15, 16, 19, 20
33Palakkad
Threkkaderi
4, 10
34Palakkad
Sreekrishnapuram
5
35Palakkad
Nagalassery
15
36Kollam
Kalluvathukkal
No containment zone
37Kottayam
Koruthode
2

• Guidelines No. 31/F2/2020/Health dated 31-3-2020
• Containment zones will be the wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’ as per the directions dated 4-5-2020
• Deletions will be considered after weekly review on 28-5-2020