കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 24.05.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No  District LSG Containment Zones
1 Kannur  Kadirur  5
2 Kannur Pattiam  9, 10, 12, 13
3 KannurKelakom  9
4 Kannur
Mattannur
 17, 28
5Kannur
Chokli
7, 8, 9
6Kannur
Panoor (M) 
1, 31, 32
7Kannur
Mayyil1
8Kannur
Dharmadam
13
9Kannur
Chirakkal
2
10Kannur
Maloor
9
11Kannur
Kannur (C)
53
12Kannur
Payyannur (M)
13
13Kannur
Chembilode
1
14Kannur
Ayyankunnu
7, 8, 9, 10, 11
15Kannur
Kottayam Malabar
12
16Kannur
Koodali
15
17Kannur
Kanichar
12
18Kannur
Peralassery
5
19Kannur
Panniyannur
6
20Kasaragod
Piavalike
3, 4
21 Kasaragod
Kallar
 4
22Kasaragod
Kasargod (M)
4
23Kasaragod
KodomBelur
14
24 Wayanad Edavaka 9, 10
25 Wayanad Mananthavady (M) All Wards
26 Wayanad Meenangadi 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18
27 Wayanad Thirunelli All Wards
28Wayanad
Nenmeni7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
29Wayanad
Thavinjal
6
30Wayanad
Panamaram
1, 2
31Idukki
Vandanmed
8, 9, 11, 12, 14, 15
32Idukki
Karunapuram
12, 13
33Palakkad
Kadampazhipuram 
2, 11, 18
34Palakkad
Muthuthala
10
35Palakkad
Karakurishi
6
36Palakkad
Kottayi
4
37Palakkad
Muthalamada
15, 16, 19, 20
38Palakkad
Threkkaderi
4, 10
39Palakkad
Sreekrishnapuram
4, 5, 6
40Palakkad
Nagalassery
15
41Palakkad
Ambalathara
15, 19, 20
42Palakkad
Vellinezhi
4
43Palakkad
Ottappalam (M)
4, 6
44Palakkad
Vallappuzha
9
45Palakkad
Perumatty
9, 14
46Palakkad
Mundoor
16, 18
47Palakkad
Kadampazhipuram
16
48Kollam
Kalluvathukkal
All Wards
49Kottayam
Koruthode
2
50Kottayam
Vellavoor
1
51Kottayam
Meenadom

13

52Kozhikode
Azhiyur

13

53Kozhikode
Onchiyum
14
54Alappuzha
Pandanad
1, 5
55Alappuzha
Chengannur (M)
3

List of Local Self Governments for identification and notification of Containment Zones by District Disaster Management Authorities (vide Ltr. No. 40-3/2020-DM-I (A) dated 1-5-2020 of Ministry of Home Affairs, Government of India) as on 24-05-2020