കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 25.05.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No  District LSG Containment Zones
1 Kannur  Kadirur  5
2 Kannur Pattiam  9, 10, 12, 13
3 KannurKelakom  9
4 Kannur
Mattannur
 17, 28
5Kannur
Chokli
7, 8, 9
6Kannur
Panoor (M) 
1, 31, 32
7Kannur
Mayyil1
8Kannur
Dharmadam
13
9Kannur
Chirakkal
2
10Kannur
Maloor
9
11Kannur
Kannur (C)
53
12Kannur
Payyannur (M)
13
13Kannur
Chembilode
1
14Kannur
Ayyankunnu
7, 8, 9, 10, 11
15Kannur
Kottayam Malabar
12
16Kannur
Koodali
15
17Kannur
Kanichar
12
18Kannur
Peralassery
5
19Kannur
Panniyannur
6
20Kannur
Pinarayi8
21Kasaragod
Piavalike
3, 4
22 Kasaragod
Kallar
 4
23Kasaragod
Kasargod (M)
 4
24Kasaragod
KodomBelur
14
25 Wayanad Edavaka 9, 10
26 Wayanad Mananthavady (M) All Wards
27 Wayanad Meenangadi 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18
28 Wayanad Thirunelli All Wards
29Wayanad
Nenmeni7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
30Wayanad
Thavinjal
No contaiment zone
31Wayanad
Panamaram
1, 2
32Idukki
Vandanmed
8, 9, 11, 12, 14, 15
33Idukki
Karunapuram
12, 13
34Palakkad
Kadampazhipuram 
2, 11, 18
35Palakkad
Muthuthala
10
36Palakkad
Karakurishi
6
37Palakkad
Kottayi
4
38Palakkad
Muthalamada
15, 16, 19, 20
39Palakkad
Threkkaderi
4, 10
40Palakkad
Sreekrishnapuram
4, 5, 6
41Palakkad
Nagalassery
15
42Palakkad
Ambalathara
15, 19, 20
43Palakkad
Vellinezhi
4
44Palakkad
Ottappalam (M)
4, 6
45Palakkad
Vallappuzha
11
46Palakkad
Perumatty
14
47Palakkad
Mundoor
16, 18
48Palakkad
Kadampazhipuram
16
49Palakkad
Puthusherry
18
50Palakkad
Malampuzha
4
51Palakkad
Chalissery
15
52Kollam
Kalluvathukkal
All Wards
53Kottayam
Koruthode
2
54Kottayam
Vellavoor
1
55Kottayam
Meenadom

13

56Kozhikode
Azhiyur

13

57Kozhikode
Onchiyum
14
58Alappuzha
Pandanad
1, 5
59Alappuzha
Chengannur (M)
3

List of Local Self Governments for identification and notification of Containment Zones by District Disaster Management Authorities (vide Ltr. No. 40-3/2020-DM-I (A) dated 1-5-2020 of Ministry of Home Affairs, Government of India) as on 25-05-2020