കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 26.05.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No  District LSG Containment Zones
1 Kannur  Kadirur  5
2 Kannur Pattiam  9, 10, 12, 13
3 KannurKelakom  9
4 Kannur
Mattannur
 17, 28
5Kannur
Chokli
7, 8, 9
6Kannur
Panoor (M) 
1, 31, 32
7Kannur
Mayyil1
8Kannur
Dharmadam
13
9Kannur
Chirakkal
2
10Kannur
Maloor
9
11Kannur
Kannur (C)
53
12Kannur
Payyannur (M)
13
13Kannur
Chembilode
1
14Kannur
Ayyankunnu
7, 8, 9, 10, 11
15Kannur
Kottayam Malabar
12
16Kannur
Koodali
15
17Kannur
Kanichar
12
18Kannur
Peralassery
5
19Kannur
Panniyannur
6
20Kannur
Pinarayi8
21Kannur
Cherupuzha
3
22Kannur
Cherukunnu
1
23Kasaragod
Piavalike
3, 4
24 Kasaragod
Kallar
 4
25Kasaragod
Kasargod (M)
 4
26Kasaragod
KodomBelur
14
27Kasaragod
Vorkady
1, 2
28Kasaragod
Meenja
2
29Kasaragod
Mangalpady
11
30 Wayanad Edavaka 9, 10
31 Wayanad Mananthavady (M) All Wards
32 Wayanad Meenangadi 10
33 Wayanad Thirunelli All Wards
34Wayanad
Nenmeni7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
35Wayanad
Thavinjal
No containment zone
36Wayanad
Panamaram
1, 2
37Idukki
Vandanmed
8, 9, 11, 12, 14, 15
38Idukki
Karunapuram
12, 13
39Idukki
Udumbanchola
8, 11, 12
40Palakkad
Kadampazhipuram 
2, 11, 18
41Palakkad
Muthuthala
10
42Palakkad
Karakurishi
6, 7
43Palakkad
Kottayi
4
44Palakkad
Muthalamada
15, 16, 19, 20
45Palakkad
Threkkaderi
4, 10
46Palakkad
Sreekrishnapuram
4, 5, 6
47Palakkad
Nagalassery
15
48Palakkad
Ambalathara
15, 19, 20
49Palakkad
Vellinezhi
4
50Palakkad
Ottappalam (M)
4, 6, 36
51Palakkad
Vallappuzha
11
52Palakkad
Perumatty
14
53Palakkad
Mundoor
16, 18
54Palakkad
Kadampazhipuram
16
55Palakkad
Puthusherry
18
56Palakkad
Malampuzha
4
57Palakkad
Chalissery
15
58Palakkad
Cherupulassery
26
59Palakkad
Mannarkad (M)
10
60Kollam
Kalluvathukkal
All Wards
61Kottayam
Koruthode
2
62Kottayam
Vellavoor
1
63Kottayam
Meenadom

13

64Kottayam
Paippad
12
65Kozhikode
Azhiyur

13

66Kozhikode
Onchiyum
14
67Alappuzha
Pandanad
1, 5
68Alappuzha
Chengannur (M)
3

List of Local Self Governments for identification and notification of Containment Zones by District Disaster Management Authorities (vide Ltr. No. 40-3/2020-DM-I (A) dated 1-5-2020 of Ministry of Home Affairs, Government of India) as on 26-05-2020