കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 29.05.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No  District LSG Containment Zones
1 Kannur  Kadirur  5
2 Kannur Pattiam  9, 10, 12, 13
3 KannurKelakom  9
4 Kannur
Mattannur
 17, 28
5Kannur
Chokli
2, 7, 8, 9
6Kannur
Panoor (M) 
1, 31, 32
7Kannur
Mayyil1
8Kannur
Dharmadam
13
9Kannur
Chirakkal
2
10Kannur
Maloor
9
11Kannur
Kannur (C)
53
12Kannur
Payyannur (M)
13
13Kannur
Chembilode
1
14Kannur
Ayyankunnu
7, 8, 9, 10, 11
15Kannur
Kottayam Malabar
12, 14
16Kannur
Koodali
15
17Kannur
Kanichar
12
18Kannur
Peralassery
5
19Kannur
Panniyannur
6, 10
20Kannur
Pinarayi8
21Kannur
Cherupuzha
3, 14, 19
22Kannur
Cherukunnu
1
23Kannur
Kannapuram
1, 14
24Kannur
Munderi
15
25Kannur
Muzhappilangad
7, 8
26Kasaragod
Piavalike
3, 4
27 Kasaragod
Kallar
 4
28Kasaragod
Kasargod (M)
 4, 22, 23
29Kasaragod
KodomBelur
14
30Kasaragod
Vorkady
1, 2
31Kasaragod
Meenja
2
32Kasaragod
Mangalpady
2, 11, 20
33Kasaragod
Madhur
7
34Kasaragod
Uduma
9
35Kasaragod
Manjeshwar
11
36Kasaragod
Kumbala
6
37Wayanad
Thirunelli
All Wards
38Wayanad
Nenmeni
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
39Idukki
Vandanmed
8, 9, 11, 12, 14, 15
40Idukki
Karunapuram
12, 13
41Idukki
Udumbanchola
8, 11, 12
42Palakkad
Kadampazhipuram 
2, 4, 11, 15, 16, 18
43Palakkad
Muthuthala
10
44Palakkad
Karakurishi
6, 7
45Palakkad
Kottayi
4
46Palakkad
Muthalamada
No containment
47Palakkad
Threkkaderi
4, 5, 10
48Palakkad
Sreekrishnapuram
4, 5, 6
49Palakkad
Nagalassery
15
50Palakkad
Ambalathara
15, 19, 20
51Palakkad
Vellinezhi
4
52Palakkad
Ottappalam (M)
4, 6, 36
53Palakkad
Vallappuzha
11
54Palakkad
Perumatty
14
55Palakkad
Mundoor
16, 18
56Palakkad
Puthusherry5, 14, 18
57Palakkad
Malampuzha
4
58Palakkad
Chalissery
15
59Palakkad
Cherupulassery
5, 26
60Palakkad
Mannarkad (M)
10
61Palakkad
Chittoor-Thathamangalam
20
62Palakkad
Polppulli
7
63Palakkad
Nellay
14, 10
64Palakkad
Pattithara
9
65Palakkad
Shornoor (M)
3, 10
66Palakkad
Paruthoor
9
67Palakkad
Kuzhalmandam
13
68Palakkad
Vilayur
13
69Palakkad
PerigottuKurishi
12
70Palakkad
Tharoor
9
71Palakkad
Koppam
8
72Palakkad
Ottappalam
7, 29
73Palakkad
Vaniyamkulam
14
74Palakkad
Anakkara
13
75Palakkad
Alanallur
15, 20
76Palakkad
Kottoppadam
4
77Kollam
Kalluvathukkal
All Wards
78Kottayam
Koruthode
2
79Kottayam
Vellavoor
1
80Kottayam
Meenadom

13

81Kottayam
Paippad
12
82Kottayam
Changanasherry (M)
1, 21
83Kozhikode
Azhiyur

13

84Kozhikode
Onchiyum
14
85Kozhikode
Thuneri
All Wards
86Kozhikode
Purameri
All Wards
87Kozhikode
Nadapuram
All Wards
88Kozhikode
Kunnummel
All Wards
89Kozhikode
Kuttiyadi
All Wards
90Kozhikode
Valayam
All Wards
91Kozhikode
Vadakara (M)
40, 45, 46
92Alappuzha
Pandanad
1, 5
93Alappuzha
Chengannur (M)
3
94Thiruvananthapuram
Kulathur
9, 10, 11, 12, 13, 14
95Thiruvananthapuram
Navaikulam
3, 4, 13
96Thiruvananthapuram
Nellanad
6
97Thiruvananthapuram
Pullampara
4, 12, 14 
98Thiruvananthapuram
Pulimath
3
99Thiruvananthapuram
Karode
14, 15 
100Thiruvananthapuram
Mudakkal 

101Thiruvananthapuram
Vamanapuram 

List of Local Self Governments for identification and notification of Containment Zones by District Disaster Management Authorities (vide Ltr. No. 40-3/2020-DM-I (A) dated 1-5-2020 of Ministry of Home Affairs, Government of India) as on 29-05-2020