കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 31.05.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No DistrictLSGContainment Zones
1Kannur Kadirur 5
2KannurPattiam 9, 10, 12, 13
3KannurKelakom 9
4Kannur
Mattannur
 17, 19, 28
5Kannur
Chokli
2, 7, 8, 9
6Kannur
Panoor (M) 
1, 31, 32
7Kannur
Mayyil1
8Kannur
Dharmadam
All Wards
9Kannur
Chirakkal
2
10Kannur
Maloor
9
11Kannur
Kannur (C)
53
12Kannur
Payyannur (M)
13
13Kannur
Chembilode
1
14Kannur
Ayyankunnu
7, 8, 9, 10, 11
15Kannur
Kottayam Malabar
9, 12, 14
16Kannur
Koodali
15
17Kannur
Kanichar
12
18Kannur
Peralassery
5
19Kannur
Panniyannur
6, 10
20Kannur
Pinarayi8
21Kannur
Cherupuzha
3, 14, 19
22Kannur
Cherukunnu
1
23Kannur
Kannapuram
1, 14
24Kannur
Munderi
15
25Kannur
Muzhappilangad
All Wards
26Kannur
Thalasheery (M)
37, 47
27Kasaragod
Piavalike
3, 4, 9
28Kasaragod
Kallar
 4
29Kasaragod
Kasargod (M)
 4, 22, 23
30Kasaragod
Kodom Belur
14
31Kasaragod
Vorkady
1, 2
32Kasaragod
Meenja
2
33Kasaragod
Mangalpady
2, 6, 11, 20
34Kasaragod
Madhur
7, 25
35Kasaragod
Uduma
9
36Kasaragod
Manjeshwar
11
37Kasaragod
Kumbala
6
38Kasaragod
Badiadkka
13
39Kasaragod
Pilicode
8
40Wayanad
Thirunelli
No containment zone
41Wayanad
Nenmeni
No containment zone
42Idukki
Vandanmed
8, 9, 11, 12, 14, 15
43Idukki
Karunapuram
12, 13
44Idukki
Udumbanchola
8, 11, 12
45Palakkad
Kadampazhipuram 
All Wards
46Palakkad
Muthuthala
10
47Palakkad
Karakurishi
6, 7
48Palakkad
Kottayi
2, 4, 9
49Palakkad
Muthalamada
No containment zone
50Palakkad
Threkkaderi
4, 5, 10
51Palakkad
Sreekrishnapuram
All Wards
52Palakkad
Nagalassery
15
53Palakkad
Ambalathara
All Wards
54Palakkad
Vellinezhi
4
55Palakkad
Ottappalam (M)
4, 6, 36
56Palakkad
Vallappuzha
11
57Palakkad
Perumatty
14
58Palakkad
Mundoor
16, 18
59Palakkad
Puthusherry5, 14, 18, 21
60Palakkad
Malampuzha
4
61Palakkad
Chalissery
15
62Palakkad
Cherupulassery
5, 26
63Palakkad
Mannarkad (M)
10
64Palakkad
Chittoor-Thathamangalam
20
65Palakkad
Polppulli
7
66Palakkad
Nellay
14, 10
67Palakkad
Pattithara
9
68Palakkad
Shornoor (M)
3, 10
69Palakkad
Paruthoor
9
70Palakkad
Kuzhalmandam
13
71Palakkad
Vilayur
13
72Palakkad
PerigottuKurishi
12
73Palakkad
Tharoor
9
74Palakkad
Koppam
8
75Palakkad
Ottappalam
7, 29
76Palakkad
Vaniyamkulam
14
77Palakkad
Anakkara
13
78Palakkad
Alanallur
15, 20
79Palakkad
Kottoppadam
4
80Palakkad
Palakkad (M)
13
81Palakkad
Thachampara
5, 6
82Palakkad
Pattambi
6
83Palakkad
Pallassana
15
84Palakkad
Puthunagaram
10
85Kollam
Kalluvathukkal
All Wards
86Kollam
Panmana
10, 11
87Kollam
Punalur (M)
12
88Kollam
Kulathooppuzha
No containment zone
89Kollam
Aryankavu
No containment zone
90Kollam
Thenmala
No containment zone
91Kottayam
Koruthode
2
92Kottayam
Vellavoor
1
93Kottayam
Meenadom

13

94Kottayam
Paippad
12
95Kottayam
Changanasherry (M)
1, 21
96Kottayam
Madappally
5
97Kozhikode
Azhiyur

13

98Kozhikode
Onchiyum
14
99Kozhikode
Thuneri
All Wards
100Kozhikode
Purameri
All Wards
101Kozhikode
Nadapuram
All Wards
102Kozhikode
Kunnummel
All Wards
103Kozhikode
Kuttiyadi
All Wards
104Kozhikode
Valayam
All Wards
105Kozhikode
Vadakara (M)
40, 45, 46
106Alappuzha
Pandanad
1, 5
107Alappuzha
Chengannur (M)
3
108Thiruvananthapuram
Kulathur
9, 10, 11, 12, 13, 14
109Thiruvananthapuram
Navaikulam
3, 4, 13
110Thiruvananthapuram
Nellanad
All Wards
111Thiruvananthapuram
Pullampara
All Wards
112Thiruvananthapuram
Pulimath
All Wards
113Thiruvananthapuram
Karode
14, 15 
114Thiruvananthapuram
Mudakkal 
All Wards
115Thiruvananthapuram
Vamanapuram 
All Wards
116Thiruvananthapuram
Manickkal
All Wards

List of Local Self Governments for identification and notification of Containment Zones by District Disaster Management Authorities (vide Ltr. No. 40-3/2020-DM-I (A) dated 1-5-2020 of Ministry of Home Affairs, Government of India) as on 31-05-2020