കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 02.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No DistrictLSGContainment Zones
1Kannur Kadirur 5
2KannurPattiam 9, 10, 12, 13
3KannurKelakom 9
4Kannur
Mattannur (M) 
 19, 28
5Kannur
Chokli
2, 8, 9
6Kannur
Panoor (M) 
1, 31, 32
7Kannur
Mayyil1
8Kannur
Dharmadam
All Wards
9Kannur
Chirakkal
2
10Kannur
Maloor
9
11Kannur
Kannur (C)
53
12Kannur
Payyannur (M)
13
13Kannur
Chembilode
1
14Kannur
Ayyankunnu
7, 8, 9, 10, 11
15Kannur
Kottayam Malabar
2, 9, 12, 14
16Kannur
Koodali
15
17Kannur
Kanichar
12
18Kannur
Peralassery
5
19Kannur
Panniyannur
6, 10
20Kannur
Pinarayi8
21Kannur
Cherupuzha
3, 14, 19
22Kannur
Cherukunnu
1
23Kannur
Kannapuram
1, 14
24Kannur
Munderi
15
25Kannur
Muzhappilangad
All Wards
26Kannur
Thalasheery (M)
37, 47
27Kannur
Alakode
5
28Kannur
Muzhakkunnu
13
29Kasaragod
Piavalike
3, 4, 9
30Kasaragod
Kallar
 4
31Kasaragod
Kasargod (M)
 4, 22, 23
32Kasaragod
Kodom Belur
14
33Kasaragod
Vorkady
1, 2
34Kasaragod
Meenja
2
35Kasaragod
Mangalpady
2, 6, 11, 20
36Kasaragod
Madhur
1, 7, 25
37Kasaragod
Uduma
9
38Kasaragod
Manjeshwar
11
39Kasaragod
Kumbala
6
40Kasaragod
Badiadkka
13
41Kasaragod
Pilicode
8
42Wayanad
Thirunelli
No containment zone
43Wayanad
Nenmeni
No containment zone
44Idukki
Vandanmed
No containment zone
45Idukki
Karunapuram
No containment zone
46Idukki
Udumbanchola
8, 11, 12
47Palakkad
Kadampazhipuram 
All Wards
48Palakkad
Muthuthala
10
49Palakkad
Karakurishi
6, 7
50Palakkad
Kottayi
2, 4, 9, 10, 13
51Palakkad
Muthalamada
No containment zone
52Palakkad
Threkkaderi
4, 5, 10
53Palakkad
Sreekrishnapuram
All Wards
54Palakkad
Nagalassery
15
55Palakkad
Ambalathara
All Wards
56Palakkad
Vellinezhi
4
57Palakkad
Ottappalam (M)
1, 4, 6, 36
58Palakkad
Vallappuzha
11
56Palakkad
Perumatty
14
60Palakkad
Mundoor
16, 18
61Palakkad
Puthusherry5, 14, 18, 21
62Palakkad
Malampuzha
4
63Palakkad
Chalissery
15
64Palakkad
Cherupulassery
5, 26
65Palakkad
Mannarkad (M)
10
66Palakkad
Chittoor-Thathamangalam
20
67Palakkad
Polppulli
7
68Palakkad
Nellay
14, 10
69Palakkad
Pattithara
9
70Palakkad
Shornoor (M)
3, 10
71Palakkad
Paruthoor
9
72Palakkad
Kuzhalmandam
13
73Palakkad
Vilayur
13
74Palakkad
PerigottuKurishi
12
75Palakkad
Tharoor
9
76Palakkad
Koppam
8
77Palakkad
Ottappalam
7, 29
78Palakkad
Vaniyamkulam
14
79Palakkad
Anakkara
2, 13
80Palakkad
Alanallur
15, 20
81Palakkad
Kottoppadam
4
82Palakkad
Palakkad (M)
13, 20, 35
83Palakkad
Thachampara
5, 6
84Palakkad
Pattambi
6
85Palakkad
Pallassana
15
86Palakkad
Puthunagaram
10
87Palakkad
Akathethara
3
88Palakkad
Thirumittacodu
8
89Palakkad
Marutharoad
10
90Kollam
Kalluvathukkal
20, 21, 22, 23
91Kollam
Panmana
10, 11
92Kollam
Punalur (M)
12
93Kollam
Kulathooppuzha
No containment zone
94Kollam
Aryankavu
No containment zone
95Kollam
Thenmala
No containment zone
96Kottayam
Koruthode
2
97Kottayam
Vellavoor
1
98Kottayam
Meenadom

13

99Kottayam
Paippad
12
100Kottayam
Changanasherry (M)
1, 21
101Kottayam
Madappally
5
102Kozhikode
Azhiyur

13

103Kozhikode
Onchiyum
14
104Kozhikode
Thuneri
All Wards
105Kozhikode
Purameri
All Wards
106Kozhikode
Nadapuram
All Wards
107Kozhikode
Kunnummel
All Wards
108Kozhikode
Kuttiyadi
All Wards
109Kozhikode
Valayam
All Wards
110Kozhikode
Vadakara (M)
40, 45, 46
111Alappuzha
Pandanad
1, 5
112Alappuzha
Chengannur (M)
3
113Thiruvananthapuram
Kulathur
9, 10, 11, 12, 13, 14
114Thiruvananthapuram
Navaikulam
3, 4, 13
115Thiruvananthapuram
Nellanad
All Wards
116Thiruvananthapuram
Pullampara
All Wards
117Thiruvananthapuram
Pulimath
All Wards
118Thiruvananthapuram
Karode
14, 15 
119Thiruvananthapuram
Mudakkal 
All Wards
120Thiruvananthapuram
Vamanapuram 
All Wards
121Thiruvananthapuram
Manickkal
All Wards
122MalappuramAnakkayam
21

List of Local Self Governments for identification and notification of Containment Zones by District Disaster Management Authorities (vide Ltr. No. 40-3/2020-DM-I (A) dated 01-05-2020 of Ministry of Home Affairs, Government of India) as on 02-06-2020