കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 05.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No DistrictLSGContainment Zones
1PalakkadKadampazhipuram All Wards
2PalakkadKarakurishi 6, 7
3PalakkadKottayi 4, 9
4Palakkad
Thrikkadeeri
 4, 5, 10
5Palakkad

Nagalassery

15
6Palakkad
Sreekrishnapuram
All Wards
7Palakkad
AmbalapparaAll Wards
8Palakkad
Vellinezhi
4
9Palakkad
Ottappalam (M)
1, 4, 6, 29, 36
10Palakkad
Vallappuzha
2, 11
11Palakkad
Perumatty
1, 6
12Palakkad
Mundoor
16, 18
13Palakkad
Puthusherry
5, 14, 21
14Palakkad
Malampuzha
4
15Palakkad
Chalissery
15
16Palakkad
Cherupulassery
5, 26
17Palakkad
Mannarkad (M)
10
18Palakkad
Chittoor-Thathamangalam
20
19Palakkad
Polppulli
7
20Palakkad
Nellay14
21Palakkad
Pattithara
9
22Palakkad
Paruthoor
9
23Palakkad
Kuzhalmandam
13
24Palakkad
Vilayur
13
25Palakkad
PerigottuKurishi
12
26Palakkad
Tharoor
9
27Palakkad
Koppam
4, 6, 8
28Palakkad
Vaniyamkulam
14
29Palakkad
Anakkara
2, 13
30Palakkad
Alanallur
1, 15, 20
31Palakkad
Kottoppadam
4
32Palakkad
Palakkad (M)
6, 8, 13, 20, 35
33Palakkad
Thachampara
5, 6
34Palakkad
Pattambi
 6
35Palakkad
Pallassana
 15
36Palakkad
Puthunagaram
9, 10
37Palakkad
Akathethara
2, 3
38Palakkad
Marutharoad
10
39PalakkadElappally7
40Kannur
Maloor
9
41Kannur
Kannur (C)
Ayikara Fish Market
42Kannur
Chokli
2, 8, 9
43Kannur
Panoor (M) 
1, 31, 32
44Kannur
Payyannur (M) 
13
45Kannur
Kottayam Malabar
2, 4, 5, 9, 12, 14
46Kannur
Chembilode
1
47Kannur
Pattiam
9, 10, 12, 13
48Kannur
Mattannur (M)
7, 19, 28
49Kannur
Mayyil
1
50Kannur
Dharmadam
All Wards
51KannurKanichar
12
52Kannur
Peralassery
5
53Kannur
Panniyannur
6, 10
54Kannur
Pinarayi
8
55Kannur
Cherupuzha
14
56Kannur
Kannapuram
1, 14
57Kannur
Munderi
8, 15
58Kannur
Muzhappilangad
All Wards
59Kannur
Thalasherry (M)
37, 47
60Kannur
Alakode
5
61Kannur
Iritty (M)
9
62KannurThillankery
8
63Kannur
Anthoor (M)

2, 5

64Kannur
Sreekandapuram
17
65Kannur
Mattool
14
66Kasargode
Paivalige
3, 4, 9
67Kasargode
Kallar
4
68Kasargode
Kasargod (M)
4, 9, 22, 23
69Kasargode
KodomBelur14
70Kasargode
Vorkady
1, 2
71Kasargode
Meenja
2, 7
72Kasargode
Mangalpady
2, 6, 9, 11, 20
73Kasargode
Madhur
1, 7, 25, 28
74Kasargode
Uduma
9
75Kasargode
Manjeshwar
11
76Kasargode
Kumbala
6, 7
77Kasargode
Badiadkka
2, 13
78Kasargode
Pilicode
8
79Kasargode
Cheruvathur
9, 24
80Kasargode
Padanna
7
81Kasargode
East Eleri
16
82Kozhikode
Azhiyur
13
83Kozhikode
Onchiyum
14
84Kozhikode
Thuneri
All Wards
85Kozhikode
Purameri
All Wards
86Kozhikode
Nadapuram
All Wards
87Kozhikode
Kunnummel
All Wards
88Kozhikode
Kuttiyadi
All Wards
89Kozhikode
Valayam
All Wards
90Kozhikode
Vadakara (M)
40, 45, 46
91Kozhikode
Mavoor
All Wards
92Thiruvananthapuram
Navaikulam
3, 4, 13
93Thiruvananthapuram
Nellanad
All Wards
94Thiruvananthapuram
Kulathur
9, 10, 11, 12, 13, 14
95Thiruvananthapuram
Pullampara
All Wards
96Thiruvananthapuram
Pulimath
All Wards
97Thiruvananthapuram
Karode
14, 15
98Thiruvananthapuram
Mudakkal
All Wards
99Thiruvananthapuram
Vamanapuram
All Wards
100Thiruvananthapuram
Manickkal
All Wards
101Kollam
Kalluvathukkal
20, 21, 22, 23
102Kollam
Panmana
10, 11
103Kollam
Punalur (M)
12
104Kollam
Adichanallur
15, 17
105Kollam
Kollam (C) 
1, 2, 3, 4, 5, 34 to 41, 54
106Kollam
Anchal
All Wards
107Kollam
Yeroor
All Wards
108Kollam
Kadaykkal
All Wards
109Kollam
Kulathooppuzha
No containment zone
110Kollam
Aryankavu
No containment zone
111Kollam
Thenmala
No containment zone
112Kottayam
Koruthode
2
113Kottayam
Vellavoor
1
114Kottayam
Meenadom

13

115Kottayam
Paippad
12
116Kottayam
Changanasherry (M)
1, 21
117Kottayam
Madappally
5
118Wayanad
Muttil
4, 5, 6
119Wayanad
Bathery (M)
All Wards
120Wayanad
Meenaghadi
8, 12, 13, 14, 15, 18
121Wayanad
Thavinjal
8, 9, 10
122Malappuram
Anakkayam
21
123Malappuram
Tirurangadi (M)
38
124Malappuram
Manjeri (M)
5
125Alappuzha
Pandanad
No containment zone
126Alappuzha
Chengannur (M)
No containment zone
127Ernakulam
Cochin (C)
60
128Idukki
Udumbanchola
8, 11, 12

List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 05-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)