കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 16.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No District
LSGContainment Zones
1Palakkad
Akathethara2, 3
2Palakkad
Alanallur1, 14, 20
3Palakkad
Ambalappara7, 20 
4Palakkad
Anakkara
2, 13
5Palakkad
Cheruppulasherry
27
6Palakkad
Elappally
7
7Palakkad
Koppam
4, 6, 8
8Palakkad
Kunisherri
8, 9
9Palakkad
Lakkidi Peroor
9
10Palakkad
Mannarkad (M)
10
11Palakkad
Mundoor
10
12Palakkad
Nellay
14
13Palakkad
Palakkad (M)
6, 8, 13, 35
14Palakkad
Pattithara
9
15Palakkad
Perumatty
1, 6
16Palakkad
Pirayiri
11, 12, 14
17Palakkad
Pookkottukavu
7
18Palakkad
Puthusherry
7
19Palakkad
Thachampara5
20Palakkad
Tharoor
9
21Palakkad
Thenkara
8
22Palakkad
Thrikkadeeri
4, 5, 10
23Palakkad
Vadakkancheri
8
24Palakkad
Vallappuzha
2
25Palakkad
Vaniyamkulam
14
26Palakkad
Vilayur
13
27Palakkad
Shornoor
20
28Kannur
Alakode
1, 4
29Kannur
Anthoor (M)
5
30Kannur
Chembilode
1
31Kannur
Cherupuzha
14
32Kannur
Chokli
2, 8, 9
33Kannur
Dharmadam
13
34Kannur
Eruvessy
12
35Kannur
Iritty (M) 
4, 9
36Kannur
Kadannappally-Panappuzha
3, 9
37Kannur
Kanichar
12
38Kannur
Kannapuram
1
39Kannur
Kannur (C)
12
40Kannur
Kottayam Malabar
4, 9, 12, 14 
41Kannur
Kuttiattur
11
42Kannur
Mangattidam
4
43Kannur
Mattannur (M)
19, 31
44Kannur
Mattool
14
45Kannur
Mayyil
1
46Kannur
Munderi
8, 12, 15
47Kannur
Muzhappilangad
8
48Kannur
Muzhakunnu
3, 8, Kakkayngadu Town (7, 8, 13)
49Kannur
Naduvil
1
50Kannur
Panniyannur
6
51Kannur
Panoor (M)
13, 31, 32, 37
52Kannur
Pappinissery
3
53Kannur
Pattiam
9, 13
54Kannur
Payyannur (M) 

13, 44

55Kannur
Peravoor
Peravoor Town (11)
56Kannur
Thalassery
14, 18
57Kannur
Thillankery
All Wards
58Kannur
Udayagiri2
59Kannur
Vengad
3
60Kasargode
Badiadkka
18
61Kasargode
Chemnad
18
62Kasargode
Chengala
19, 20
63Kasargode
Cheruvathur
3, 6, 9, 16
64Kasargode
Kasargod (M) 
9, 22, 24, 37
65Kasargode
Kanhangad
40
66Kasargode
Karadukka
8, 14
67Kasargode
Kodom Belur
1, 7
68Kasargode
Kumbala
6, 7, 19
69Kasargode
Madhur
1, 7, 15, 18
70Kasargode
Mangalpady
2, 6, 9, 11, 17, 21
71Kasargode
Meenja
2
72Kasargode
Nileswar
22
73Kasargode
Padanna
3, 6, 7
74Kasargode
Pallikkara
16, 20
75Kasargode
Pullur Periya
1
76Kasargode
Uduma
6, 11
77Kasargode
Valiyaparamba
12, 13
78Kasargode
Kinanoor Karindalam
6
79Kollam
Kalluvathukkal
20, 21, 22, 23
80Kollam
Panmana
10, 11
81Kollam
Punalur (M)
12
82Kollam
Adichanallur
15, 17
83Kollam
Kulathooppuzha
4, 5, 6, 7, 8
84Kollam
Aryankavu
1, 2, 4, 5
85Thrissur
Avanur
All Wards
86Thrissur
Adat
All Wards
87Thrissur
Cherpu
All Wards
88Thrissur
Vadakkekad
All Wards
89Thrissur
Thrikkur
All Wards
90Thrissur
Irinjalakuda (M)
1 - 10, 32 - 41
91Thrissur
Vadanappilli
All Wards
92Thrissur
Engandiyur
All Wards
93Thrissur
Chavakkad (M)
1 to 4, 16 to 32
94Thrissur
Thrissur (C)
24 to 34, 41
95Thrissur
Alagappa Nagar
3, 4
96Thrissur
Vellangallur
14, 15
97Thrissur
Tholur
12
98Malappuram
Anakkayam
21
99Malappuram
Athavanadu
4, 5, 6, 7, 20
100Malappuram
Thennala
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
101Malappuram
Tirurangadi (M)
5, 38
102Malappuram
Manjeri (M)
14, 46
103Malappuram
Moorkkanadu
2, 3
104Malappuram
Kuruva
9, 10, 11, 12, 13
105Malappuram
Kalpakancherry
12
106Malappuram
Edappal
7, 8, 9, 10, 11, 17, 18 
107Malappuram
Vattakkulam
12, 13, 14
108Kottayam
Koruthodu
4
109IdukkiKumali
14
110Thiruvananthapuram
Kattakada
16, 17, 18, 19, 20, 21 

List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 16-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)