കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 17.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No District
LSGContainment Zones
1Palakkad
Alanallur1, 14, 20
2Palakkad
Ambalappara7, 20 
3Palakkad
Anakkara
2, 13
4Palakkad
Cheruppulasherry
27
5Palakkad
Elappally
7
6Palakkad
Koppam
4, 6, 8
7Palakkad
Kunisherri
8, 9
8Palakkad
Lakkidi Peroor
9
9Palakkad
Mannarkad (M)
10
10Palakkad
Mundoor
4
11Palakkad
Nellay
14
12Palakkad
Palakkad (M)
6, 8, 13, 35
13Palakkad
Pattithara
9
14Palakkad
Perumatty
1, 6
15Palakkad
Pirayiri
11, 12, 14
16Palakkad
Pookkottukavu
7
17Palakkad
Puthusherry
7
18Palakkad
Thachampara5
19Palakkad
Tharoor
9
20Palakkad
Thenkara
8
21Palakkad
Thrikkadeeri
4, 5, 10
22Palakkad
Vadakkancheri
8
23Palakkad
Vallappuzha
2
24Palakkad
Vaniyamkulam
14
25Palakkad
Vilayur
13
26Palakkad
Shornoor
20
27Kannur
Alakode
1, 4
28Kannur
Anthoor (M)
5
29Kannur
Chembilode
1
30Kannur
Cherupuzha
14
31Kannur
Chokli
2, 8, 9
32Kannur
Dharmadam
13
33Kannur
Eruvessy
12
34Kannur
Iritty (M) 
4, 9
35Kannur
Kadannappally-Panappuzha
3, 9
36Kannur
Kanichar
12
37Kannur
Kannapuram
1
38Kannur
Kannur (C)
12
39Kannur
Kottayam Malabar
4, 9, 12, 14 
40Kannur
Kuttiattur
11
41Kannur
Mangattidam
4
42Kannur
Mattannur (M)
19, 31
43Kannur
Mattool
14
44Kannur
Mayyil
1
45Kannur
Munderi
8, 12, 15
46Kannur
Muzhappilangad
8
47Kannur
Muzhakunnu
3, 8, Kakkayngadu Town (7, 8, 13) 
48Kannur
Naduvil
1
49Kannur
Panniyannur
6
50Kannur
Panoor (M)
13, 31, 32, 37
51Kannur
Pappinissery
3
52Kannur
Pattiam
9, 13
53Kannur
Payyannur (M) 

13, 44

54Kannur
Peravoor
Peravoor Town (11)
55Kannur
Thalassery
14, 18
56Kannur
Thillankery
All Wards
57Kannur
Udayagiri2
58Kannur
Vengad
3
59Kasargode
Badiadkka
8, 18
60Kasargode
Badadkka
8
61Kasargode
Chemnad
18
62Kasargode
Chengala
19, 20
63Kasargode
Cheruvathur
3, 6, 9, 16
64Kasargode
Kasargod (M) 
9, 22
65Kasargode
Kanhangad
40
66Kasargode
Karadukka
8, 14
67Kasargode
Kinanoor Karindalam
6
68Kasargode
Kodom Belur
1, 7
69Kasargode
Kumbala
6, 7, 19
70Kasargode
Madhur
1, 7, 15, 18
71Kasargode
Mangalpady
2, 6, 9, 11, 17, 21
72Kasargode
Manjeshwar
2
73Kasargode
Meenja
2
74Kasargode
Muliyar14
75Kasargode
Nileswar
22
76Kasargode
Padanna
6, 7
77Kasargode
Pallikkara
16, 20
78Kasargode
Pullur Periya
1
79Kasargode
Uduma
6, 11
80Kasargode
Valiyaparamba
12, 13
81Kollam
Kalluvathukkal
20, 21, 22, 23
82Kollam
Panmana
10, 11
83Kollam
Punalur (M)
12
84Kollam
Adichanallur
15, 17
85Kollam
Kulathooppuzha
4, 5, 6, 7, 8
86Kollam
Aryankavu
1, 2, 4, 5
87Thrissur
Avanur
All Wards
88Thrissur
Adat
All Wards
89Thrissur
Cherpu
All Wards
90Thrissur
Vadakkekad
All Wards
91Thrissur
Thrikkur
All Wards
92Thrissur
Irinjalakuda (M)
1 - 10, 32 - 41
93Thrissur
Vadanappilli
All Wards
94Thrissur
Engandiyur
All Wards
95Thrissur
Chavakkad (M)
1 to 4, 16 to 32
96Thrissur
Thrissur (C)
24 to 34, 41
97Thrissur
Alagappa Nagar
3, 4
98Thrissur
Vellangallur
14, 15
99Thrissur
Tholur
12
100Malappuram
Athavanadu
4, 5, 6, 7, 20
101Malappuram
Thennala
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
102Malappuram
Tirurangadi (M)
38
103Malappuram
Moorkkanadu
2, 3
104Malappuram
Kuruva
9, 10, 11, 12, 13
105Malappuram
Kalpakancherry
12
106Malappuram
Edappal
7, 8, 9, 10, 11, 17, 18 
107Malappuram
Vattakkulam
12, 13, 14
108Kottayam
Koruthodu
4
109IdukkiKumali
14
110Thiruvananthapuram
Kattakada
3, 5, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21

List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 17-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)