കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 15.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 19
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 1, 5
4 Kannur Chittaripparamba 3, 5, 7 , 13, 14
5 Kannur Iritty (M) 16, 27
6 Kannur Kannur (C) 14, 15, 31, 34, 38, 53 (Sub-wards)
7 Kannur Panoor 3, 6, 9, 16, 22, 26, 33, 34, 35, 36
8 Kannur Koothuparamba (M) 1, 10, 11, 13, 15, 16, 22, 25, 27
9 Kannur Kottayam-Malabar 1, 2 ,8, 10
10 Kannur Mattannur (M) 4, 7, 17, 25, 28, 31
11 Kannur Mattool 10
12 Kannur Mokeri 10,12,14
13 Kannur Munderi 4, 7, 8
14 Kannur Muzhappilangad 2, 9
15 Kannur Patyam 7, 9, 17
16 Kannur Payyannur (M) 3, 26
17 Kannur Peralaserry 1, 3, 6
18 Kannur Ramanthali 4, 5, 10, 13 (Sub-ward)
19 Kannur Sreekandapuram (M) 2, 26 (Sub-ward)
20 Kannur Thalassery (M) 1, 23, 28, 50
21 Kannur Pinarayi 9
22 Kannur Karivellur-Peralam 4, 5
23 Kannur Cherukunnu 12
24 Kannur Peringome-Vyakkara 4, 12
25 Kannur Chembilode 14, 15, 18
26 Kannur Kathiroor 4, 6 , 8
27 Kannur Kolayad 8, 10, 11, 14
28 Kannur Maloor 1, 5, 6
29 Kannur Chokli 1, 4, 5, 12 ,13
30 Kannur Ezhom 7
31 Kannur Thaliparamba (M) 11, 13, 30, 34
32 Kannur Mayyil 11
33 Kannur Keezhallur 3
34 Kannur Kuttiattur 13
35 Kannur Kunnothuparamba 10, 13, 15
36 Kannur Anthoor 3
37 Kannur Padiyoor 10, 13
38 Kannur Peravoor 10, 16
39 Kannur New Mahe 4, 5, 7
40 Kannur Vengad 3, 5, 16, 18
41 Kannur Kankol Alapadamba 1
42 Kannur Koodali 18
43 Kannur Trippangottur 16
44 Kannur Cherupuzha 5
45 Kannur Malappattam 5
46 Kannur Payam 2
47 Kannur Anjarakkandi 4, 9
48 Kannur Mangattidam 1, 2, 9, 17
49 Kannur Contonment Board All wards
50 Kannur Kadambur 7
51 Kannur Panniannur 1
52 Kannur Kannapuram 8
53 Kannur Azeekkode 15, 18
54 Kannur Ulikkal 16
55 Kannur Kolacheri 10
56 Ernakulam Kochi (C) 8, 11, 24, 38, 40, 43, 44, 46, 55, 56, 58, 66, 69, 67 (100 m radius around Powerlite Electricals, Market Junction),Ernakulam Market Area from St Francis church convent Junction and Marine Drive to TD road ,Alburharak Market
57 Ernakulam Kanjoor 12
58 Ernakulam Chellanam All Wards
59 Ernakulam Piravam (M) 17
60 Ernakulam Paingottur 5
61 Ernakulam Paravoor (M) 8
62 Ernakulam Kodungalloor 7, 8
63 Ernakulam Thrikkakkara (M) 28
64 Ernakulam Aluva (M) All Divisions
65 Ernakulam Keezhumad All Wards
66 Ernakulam Edathala 1, 2, 3, 4,5 10, 14, 17
67 Ernakulam Mulavukad 3
68 Ernakulam Alangad 7 ,12, 20
69 Ernakulam Choornikkara 3, 7, 9
70 Ernakulam Maradu (M) 4
71 Ernakulam Varappuzha 14 ( Market )
72 Ernakulam Tripunithura (M) 14, 35
73 Ernakulam Chengamanad 14
74 Ernakulam Karumalloor 4, 7, 8, 10, 11
75 Ernakulam Sreemoolanagaram 4, 16
76 Ernakulam Vazhakkulam 19
77 Ernakulam Malayattoor-Neeleswaram 13
78 Ernakulam Vadakkekkara 15, 16
79 Ernakulam Elankunnapuzha 14, 15 Kalamukku Market
80 Ernakulam Moovattupuzha (M) 1, 28 (Pezhakkappilly Market )
81 Ernakulam Kumbalangi 5, 9
82 Ernakulam Kalamassery (M) 36
83 Ernakulam Thiruvaniyoor 6
84 Ernakulam Rayamangalam 13, 14
85 Ernakulam Kavalangad 11
86 Ernakulam Pallarimangalam 9
87 Kasargode Ajanur 1, 2, 3, 4, 7, 18, 21
88 Kasargode Chemnad 7, 8, 9, 12, 13, 19, 22
89 Kasargode Chengala 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23
90 Kasargode Kasargod (M) 2, 3, 11, 12, 14, 22, 23, 26 28, 34
91 Kasargode Kodom Belur 3
92 Kasargode Kumbala 5, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24
93 Kasargode Madhur 5, 6, 9, 17, 18
94 Kasargode Mangalpady 3, 5, 9 ,11, 12, 13, 15, 18, 21
95 Kasargode Manjeshwar 5, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20
96 Kasargode Mogral Puthur 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15
97 Kasargode Muliyar 1, 10, 13, 14
98 Kasargode Nileshwar (M) 5, 22
99 Kasargode Pallikkara 1, 9, 12, 14, 16
100 Kasargode Pullur Periya 1, 6, 12
101 Kasargode Trikaripur 10, 15
102 Kasargode Uduma 2, 7, 17
103 Kasargode Vorkardy 1, 11
104 Kasargode Badiadka 12
105 Kasargode Enmakaje 4
106 Kasargode Meenja 2, 10, 11, 12, 13,14
107 Kasargode Paivalike 15
108 Kasargode Bellur 11
109 Kasargode Kallar 3
110 Kasargode Panathady 11, 13
111 Kasargode Cheruvathur 17
112 Kasargode Karadka 5, 9
113 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
114 Alappuzha Palamel All Wards
115 Alappuzha Bharanikkavu 5, 12, 13, 14
116 Alappuzha Thekkekkara All Wards
117 Alappuzha Nooranad All Wards
118 Alappuzha Arattupuzha All Wards
119 Alappuzha Cheriyanad 4, 7
120 Alappuzha Venmony 8
121 Alappuzha Karuvatta 4
122 Alappuzha Thamarakkulam All Wards
123 Alappuzha Pathiyoor 12
124 Alappuzha Pulincunnoo All Wards
125 Alappuzha Vallikkunnam 2, 3
126 Alappuzha Puliyoor 1
127 Alappuzha Alappuzha (M) 1
128 Alappuzha Ala 13
129 Alappuzha Cherthala Taluk Entire Taluk
130 Alappuzha Ramankari 9
131 Alappuzha Thrikkunnapuzha 7, 8, 9, 10
132 Alappuzha Krishnapuram 1, 2, 3
133 Palakkad Koppam 6, 8,17
134 Palakkad Parali 11
135 Palakkad Elappully 14
136 Palakkad Perumatti 2, 3,17
137 Palakkad Thiruvegappura 17, 18
138 Palakkad Kuzhalmannam 5
139 Palakkad Vaniyamkulam 6
140 Palakkad Anakkara 3
141 Palakkad Kozhinjampara 8
142 Palakkad Thrithala 13
143 Palakkad Shornur 19
144 Palakkad Kulukkallur 7
145 Palakkad Nellaya 10, 11
146 Palakkad Kollangode 2
147 Palakkad Vallappuzha 3, 5, 13 ,16
148 Palakkad Alanalloor 17
149 Palakkad Pallassana 3
150 Palakkad Ongallur 16
151 Palakkad Karakkurissi 6
152 Palakkad Kanjirappuzha 1
153 Palakkad Peringottukurissi 4, 5, 7
154 Palakkad Akathethara 11
155 Palakkad Puthuppariyaram 8
156 Palakkad Kumaramputhur 16
157 Kollam Thenmala 7
158 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
159 Kollam Kollam (C) 36, 37, 38, 39
160 Kollam Thevalakkara 3, 5, 7, 8, 9, 10
161 Kollam Panmana All Wards
162 Kollam Sasthamcotta All Wards
163 Kollam Mynagappally 7, 8, 9 , 11
164 Kollam West Kallada 1, 3
165 Kollam Sooranad South 10, 1 3
166 Kollam Clappana 1
167 Kollam Neendakara 8
168 Kollam Chavara All Wards
169 Kollam Poruvazhi All Wards
170 Kollam Nedumbana 4, 5, 6, 8
171 Kollam Kulasekharam 4,5, 6 ,10, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23
172 Kollam Perayam 3, 13
173 Kollam Paravur (M) 3,9, 11, 12, 19, 20, 22, 26, 27
174 Kollam Veliyam All wards
175 Kollam Anchal All wards
176 Kollam Alayamon All wards
177 Kollam Yeroor All wards
178 Kollam Edamulakkal 5, 6, 7, 8, 9
179 Kollam Ilamad All wards
180 Kollam Velinallur 5 , 6, 16
181 Pathanamthitta Pathanamthitta (M) All Wards
182 Pathanamthitta Thiruvalla (M) 14, 19, 20
183 Pathanamthitta Kallooppara 12, 13
184 Pathanamthitta Malayalapuzha 3, 6, 8, 11
185 Pathanamthitta Kottangal 2 , 3
186 Pathanamthitta Pandalam (M) 31, 32
187 Pathanamthitta Ezhamkulam 17
188 Pathanamthitta Aruvappulam 2, 3, 5
189 Pathanamthitta Cherukole 2, 11, 12, 13
190 Pathanamthitta Kadapra 8, 9
191 Pathanamthitta Kodumon 12, 13, 17
192 Pathanamthitta Naranganam 7
193 Pathanamthitta Mylapra 9
194 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) All Wards
195 Thiruvananthapuram Parasala All wards
196 Thiruvananthapuram Karode 1, 2, 3, 8, 14, 15, 16
197 Thiruvananthapuram Anchuthengu All Wards
198 Thiruvananthapuram Chirayinkeezhu 5, 6, 7, 10, 11, 12 ,13, 14, 15
199 Thiruvananthapuram Azhoor 1, 18
200 Thiruvananthapuram Poovachal 4, 6
201 Thiruvananthapuram Vilappil 3
202 Thiruvananthapuram Karumkulam 14, 15, 16, 17
203 Thiruvananthapuram Chenkal 1, 2, 6, 8,10, 13
204 Thiruvananthapuram Panavoor 4, 7, 10,11
205 Thiruvananthapuram Kunnathukal All wards
206 Thiruvananthapuram Kulathur 9, 10, 11, 12, 13, 14
207 Thiruvananthapuram Poovar 7, 8, 9, 10, 11, 12
208 Thiruvananthapuram Perumkadavila 3, 4, 6, 7, 11, 13
209 Idukki Vathikkudy 11, 14
210 Idukki Kanjikuzhy 10, 11, 14
211 Idukki Karunapuram 14
212 Idukki Rajakkad All Wards
213 Idukki Chinnakkanal 3, 10
214 Idukki Kanjiryar 11, 12
215 Idukki Ayyappankovil 1, 2, 3
216 Idukki Upputhara 1, 6, 7
217 Idukki Udumbanchola 2, 3
218 Idukki Kodikkulam 1, 13
219 Idukki Bysenvally 8
220 Idukki Peerumedu 13
221 Idukki Senapathy 9
222 Wayanad Thirunelli All Wards
223 Wayanad Meppadi 19, 22
224 Wayanad Thondarnadu 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15
225 Wayanad Sulthan Batheri ( M) Jubilee restaurant and Image Mobile shop in Ward No:24
226 Wayanad Mullankolly All Wards
227 Wayanad Kottathara 5
228 Wayanad Kaniyambatta 5 th Ward-Cinema hall to Kozhingad Road, 11 th Ward-Kambalgad Town, 12
229 Wayanad Pulpally All Wards
230 Wayanad Poothadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15
231 Wayanad Meenangadi 15, 16
232 Wayanad Mananthavadi (M) 11, 13, 14, 29
233 Malappuram Ponnani (M) All Wards
234 Malappuram Perumpadapp All Wards
235 Malappuram Veliyamkode All Wards
236 Malappuram Marancheri All Wards
237 Malappuram Alamkode All Wards
238 Malappuram Vattamkulam All Wards
239 Malappuram Edappal All Wards
240 Malappuram Kaladi All Wards
241 Malappuram Tanur (M) All Wards
242 Malappuram Edakkara 3, 4 , 5
243 Malappuram Vazhikkadav 21
244 Thrissur Thrissur (C) 35, 49, 51
245 Thrissur Sreenarayanapuram 11, 12
246 Thrissur Kunnamkulam (M) 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 19 , 20, 21,22, 25, 26,33
247 Thrissur Nadathara 8
248 Thrissur Puthenchira 6, 7
249 Thrissur Annamanada 7, 8, 17
250 Thrissur Arimboor 5
251 Thrissur Athirappally 4
252 Thrissur Mooriyad 8, 9, 11, 12, 13, 14
253 Thrissur Iringalakkuda (M) 27
254 Thrissur Kadangode 4, 5
255 Kottayam Chirakkadavu 4, 5
256 Kottayam Erumely 12
257 Kottayam Thrickodithanam 12
258 Kottayam Parathode 8
259 Kottayam Manarcadu 8
260 Kottayam Aymanam 6
261 Kottayam Thalayolaparamb 4
262 Kottayam Kadathuruthy 16
263 Kottayam Udayanapuram 16
264 Kozhikkode Kozhikkode © 37, 38, 41, 44, 56, 57, 59, 62
265 Kozhikkode Nadapuram All Wards
266 Kozhikkode Tuneri All Wards
267 Kozhikkode Vadakara (M) All Wards
268 Kozhikkode Thalakulathur 16
269 Kozhikkode Villiappally 13, 14
270 Kozhikkode Perambra 17, 18, 19
271 Kozhikkode Changaroth 14, 15, 19
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’