കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 20.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 19
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 5
4 Kannur Chittaripparamba 3, 5, 7 ,13,14
5 Kannur Iritty (M) 14, 16, 27
6 Kannur Kannur (C) 14, 15, 31, 34
7 Kannur Panoor All Wards
8 Kannur Koothuparamba (M) 1, 3, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 25, 27
9 Kannur Kottayam-Malabar 1, 2 ,8, 10, 14
10 Kannur Mattannur (M) 4, 7 12, 17, 28, 31
11 Kannur Mokeri 3, 6, 10,12,14
12 Kannur Munderi 4, 6, 7, 8, 16
13 Kannur Muzhappilangad 2
14 Kannur Patyam 7, 9, 17
15 Kannur Payyannur (M) 3, 21, 26
16 Kannur Peralaserry 1, 3
17 Kannur Ramanthali 4, 5, 13 (Sub-ward)
18 Kannur Sreekandapuram (M) 2, 18
19 Kannur Thalassery (M) 1, 23, 28, 50
20 Kannur Karivellur-Peralam 4, 5
21 Kannur Peringome-Vyakkara 4
22 Kannur Chembilode 9, 14, 18
23 Kannur Kathiroor 2, 4, 18
24 Kannur Kolayad 8, 10, 11, 14
25 Kannur Maloor 1, 6
26 Kannur Chokli 4, 10, 12, 13, 15
27 Kannur Thaliparamba (M) 11, 13, 30
28 Kannur Mayyil 11
29 Kannur Keezhallur 3
30 Kannur Kunnothuparamba All Wards
31 Kannur Anthoor 1, 3, 22
32 Kannur Padiyoor 10, 13
33 Kannur Peravoor 10, 11, 16
34 Kannur New Mahe 4, 5, 7
35 Kannur Vengad 1, 3, 5, 9, 16, 18
36 Kannur Kankol Alapadamba 1
37 Kannur Koodali 18
38 Kannur Trippangottur 14, 17
39 Kannur Cherupuzha 5, 10
40 Kannur Malappattam 5
41 Kannur Payam 2
42 Kannur Anjarakkandi 4, 9
43 Kannur Mangattidam 1, 2, 9, 17
44 Kannur Contonment Board All wards
45 Kannur Kadambur 2, 7
46 Kannur Panniannur 1
47 Kannur Kannapuram 8
48 Kannur Azeekkode 15, 18
49 Kannur Ulikkal 16
50 Kannur Kolacheri 10
51 Kannur Thillankeri 10
52 Kannur Irikkoor 4
53 Kannur Cheruthazham 14
54 Kannur Naduvil 17
55 Kannur Eramam Kuttur 11
56 Ernakulam Kochi (C) 8, 11(Thoppumpady Fishing Harbour), 24,38, 40, 43, 44, 46, 55, 56, 58, 66, 69, 67(Ernakulam Market)
57 Ernakulam Kanjoor 1, 12
58 Ernakulam Chellanam All Wards
59 Ernakulam Piravam (M) 17
60 Ernakulam Paingottur 5
61 Ernakulam Paravoor (M) 8
62 Ernakulam Kodungalloor 7, 8
63 Ernakulam Thrikkakkara (M) 12
64 Ernakulam Aluva (M) All Divisions
65 Ernakulam Keezhumad All Wards
66 Ernakulam Edathala 1, 2, 3, 4, 10, 17
67 Ernakulam Mulavukad 3
68 Ernakulam Alangad 7, 11, 12, 20, 21
69 Ernakulam Choornikkara 2, 3, 7, 9, 14
70 Ernakulam Varappuzha 14 (Market)
71 Ernakulam Tripunithura (M) 35 ,48, 50 (Grandeur westendpalace ,Poornathreya temple road )
72 Ernakulam Chengamanad 11, 14
73 Ernakulam Karumalloor 4, 7, 8, 10, 11
74 Ernakulam Sreemoolanagaram 4
75 Ernakulam Vazhakkulam 19
76 Ernakulam Malayattoor-Neeleswaram 13, 17
77 Ernakulam Vadakkekkara 15, 16
78 Ernakulam Elankunnapuzha 14, 15 Kalamukku Market
79 Ernakulam Moovattupuzha (M) 1, 28 (Pezhakkappilly Market)
80 Ernakulam Kumbalangi 5, 9
81 Ernakulam Kalamassery (M) 36
82 Ernakulam Thiruvaniyoor 6
83 Ernakulam Rayamangalam 13, 14
84 Ernakulam Kavalangad 11
85 Ernakulam Pallarimangalam 9
86 Ernakulam Kuzhupilly 1
87 Ernakulam Nedumbassery 15
88 Ernakulam Chittattukara 3
89 Ernakulam Maradu (M) 23, 24, 25
90 Ernakulam Mulanthuruthy 7
91 Ernakulam Mookkannur 7
92 Ernakulam Kalady 8
93 Ernakulam Kumbalam 2
94 Kollam Thenmala All Wards
95 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
96 Kollam Kollam (C) 2, 4, 36, 37, 38, 39
97 Kollam Thevalakkara All Wards
98 Kollam Panmana All Wards
99 Kollam Sasthamcotta All Wards
100 Kollam Mynagappally All Wards
101 Kollam West Kallada All Wards
102 Kollam Sooranad South All Wards
103 Kollam Clappana All Wards
104 Kollam Neendakara All Wards
105 Kollam Chavara All Wards
106 Kollam Poruvazhi All Wards
107 Kollam Nedumbana All Wards
108 Kollam Kulasekharam All Wards
109 Kollam Perayam All Wards
110 Kollam Paravur (M) 3,9, 11, 12, 19, 20, 22, 26, 27
111 Kollam Veliyam All wards
112 Kollam Anchal All wards
113 Kollam Alayamon All wards
114 Kollam Yeroor All wards
115 Kollam Edamulakkal All Wards
116 Kollam Ilamad All wards
117 Kollam Velinallur All Wards
118 Kollam Melila All Wards
119 Kollam Vettikkavala All Wards
120 Kollam Thodiyoor All Wards
121 Kollam Sooranad North All Wards
122 Kollam Alappad All Wards
123 Kollam Vilakkudi All Wards
124 Kollam Mayyanad All Wards
125 Kollam Karipra All Wards
126 Kollam Ummannoor All Wards
127 Kollam Chithara All Wards
128 Kollam Kummil All Wards
129 Kollam Kadakkal All Wards
130 Kollam Karavaloor All Wards
131 Kollam Panayam All Wards
132 Kollam Kottarakkara (M) All Wards
133 Kollam Chadayamangalam All Wards
134 Kasargode Ajanur 1, 2, 3, 4, 7, 18, 21
135 Kasargode Chemnad 7, 8, 9, 12, 13, 19, 22
136 Kasargode Chengala 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23
137 Kasargode Kasargod (M) 2, 3, 11, 12, 14, 22, 23, 26 28, 34
138 Kasargode Kodom Belur 3
139 Kasargode Kumbala 5, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24
140 Kasargode Madhur 5, 6, 9, 17, 18
141 Kasargode Mangalpady 3, 5, 9 ,11, 12, 13, 15, 18, 21
142 Kasargode Manjeshwar 5, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20
143 Kasargode Mogral Puthur 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15
144 Kasargode Muliyar 1, 10, 13, 14
145 Kasargode Nileshwar (M) 5, 22
146 Kasargode Pallikkara 1, 9, 12, 14, 16
147 Kasargode Pullur Periya 1, 6, 12
148 Kasargode Trikaripur 10, 15
149 Kasargode Uduma 2, 7, 17
150 Kasargode Vorkardy 1, 11
151 Kasargode Badiadka 12
152 Kasargode Enmakaje 4
153 Kasargode Meenja 2, 10, 11, 12, 13,14
154 Kasargode Paivalike 15
155 Kasargode Bellur 11
156 Kasargode Kallar 3
157 Kasargode Panathady 11, 13
158 Kasargode Cheruvathur 17
159 Kasargode Karadka 5, 9
160 Palakkad Koppam 6, 8, 9, 17
161 Palakkad Elappully 14
162 Palakkad Perumatti 2
163 Palakkad Thiruvegappura 17, 18
164 Palakkad Vaniyamkulam 6
165 Palakkad Kozhinjampara 8
166 Palakkad Thrithala 13
167 Palakkad Shornur 19
168 Palakkad Kulukkallur 7, 11
169 Palakkad Nellaya 10, 11
170 Palakkad Kollangode 2
171 Palakkad Vallappuzha 3, 5, 13 ,16
172 Palakkad Alanalloor 17
173 Palakkad Pallassana 3, 8
174 Palakkad Ongallur 16
175 Palakkad Karakkurissi 6, 12
176 Palakkad Kanjirappuzha 1, 13
177 Palakkad Peringottukurissi 4, 5, 7
178 Palakkad Akathethara 11
179 Palakkad Puthuppariyaram 8
180 Palakkad Kumaramputhur 9, 16
181 Palakkad Peruvemb 1
182 Palakkad Thengara 5
183 Palakkad Sreekrishnapuram 2
184 Palakkad Nenmara 5
185 Palakkad Pattambi (M) All Wards
186 Palakkad Ottappalam (M) 18
187 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
188 Alappuzha Palamel All Wards
189 Alappuzha Bharanikkavu 5, 12, 13, 14
190 Alappuzha Thekkekkara All Wards
191 Alappuzha Nooranad All Wards
192 Alappuzha Arattupuzha All Wards
193 Alappuzha Cheriyanad 4, 7
194 Alappuzha Venmony 8
195 Alappuzha Karuvatta 4
196 Alappuzha Thamarakkulam All Wards
197 Alappuzha Pathiyoor 12
198 Alappuzha Pulincunnoo All Wards
199 Alappuzha Vallikkunnam 2, 3
200 Alappuzha Puliyoor 1
201 Alappuzha Alappuzha (M) 1, 35, 43
202 Alappuzha Ala 13
203 Alappuzha Cherthala Taluk Entire Taluk
204 Alappuzha Ramankari 9
205 Alappuzha Thrikkunnapuzha All Wards
206 Alappuzha Krishnapuram 1, 2, 3
207 Alappuzha Ambalappuzha North 1, 2, 18
208 Alappuzha Devikulangara 13
209 Pathanamthitta Pathanamthitta (M) All Wards
210 Pathanamthitta Thiruvalla (M) 14, 19, 20
211 Pathanamthitta Kallooppara 12
212 Pathanamthitta Malayalapuzha 6, 8
213 Pathanamthitta Kottangal 3
214 Pathanamthitta Pandalam (M) 31, 32
215 Pathanamthitta Ezhamkulam 6, 17
216 Pathanamthitta Aruvappulam 2, 3, 4, 5, 12
217 Pathanamthitta Cherukole 2, 11, 12, 13
218 Pathanamthitta Kadapra 8, 9
219 Pathanamthitta Kodumon 12, 13, 17
220 Pathanamthitta Naranganam 7
221 Pathanamthitta Mylapra 9
222 Pathanamthitta Kalanjoor 5, 6
223 Pathanamthitta Pramadom 1, 10
224 Pathanamthitta Adoor (M) 24, 26
225 Pathanamthitta Ayiroor 11,12, 15
226 Pathanamthitta Thannithode 3, 4, 5, 6, 7, 8
227 Pathanamthitta Chennerkkara 13
228 Pathanamthitta Erathu 11, 13, 15
229 Pathanamthitta Aranmula 14
230 Pathanamthitta Vadasserikkara 1
231 Pathanamthitta Kunnanthanam 5, 8
232 Pathanamthitta Niranam 13
233 Pathanamthitta Pallikkal 3
234 Pathanamthitta Ranni Pazhavangadi 12, 13, 14
235 Thrissur Kunnamkulam (M) 3, 7, 8, 10, 11, 12,15, 17, 19, 20, 21,22, 25,26, 33
236 Thrissur Mooriyad All Wards
237 Thrissur Iringalakkuda (M) All Divisions
238 Thrissur Kadangode 4, 5
239 Thrissur Guruvayoor (M) 35
240 Thrissur Velukkara 5, 7, 17, 18
241 Thrissur Chovvannur 1
242 Thrissur Edathuruthy 11
243 Thrissur Aloor 1
244 Thrissur Koratty 1
245 Thrissur Thannyam 9, 10
246 Thrissur Kadavalloor 18
247 Thrissur Karalam 13, 14
248 Thrissur Thrissur © 49
249 Thrissur Thrikkoor 7, 8, 12, 13
250 Thrissur Poomangalam 2, 3
251 Thrissur Vallathol Nagar 10
252 Thrissur Varavoor 10, 11, 12
253 Thrissur Choondal 5, 6, 7, 8
254 Thrissur Panjal 12, 13
255 Idukki Vathikkudy 11, 14
256 Idukki Kanjikuzhy 7, 10, 11, 12, 13, 14
257 Idukki Karunapuram 1, 2, 14
258 Idukki Rajakkad All Wards
259 Idukki Chinnakkanal 3, 10
260 Idukki Kanjiryar 11, 12
261 Idukki Ayyappankovil 1, 2, 3
262 Idukki Upputhara 1, 6, 7
263 Idukki Udumbanchola 2, 3
264 Idukki Kodikkulam 1, 13
265 Idukki Bysenvally 8
266 Idukki Peerumedu 13
267 Idukki Senapathy 9
268 Idukki Vazhathope All Wards
269 Idukki Mariyapuram 2, 5, 7, 10, 11
270 Idukki Vannapuram 1, 2, 4, 17
271 Idukki Munnar 19
272 Idukki Nedumkandam 3
273 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) All Wards
274 Thiruvananthapuram Parasala All wards
275 Thiruvananthapuram Karode 1, 2, 3, 8, 14, 15, 16
276 Thiruvananthapuram Anchuthengu All Wards
277 Thiruvananthapuram Chirayinkeezhu 5, 6, 7, 10, 11, 12 ,13, 14, 15
278 Thiruvananthapuram Azhoor 1, 18
279 Thiruvananthapuram Poovachal 4, 6
280 Thiruvananthapuram Vilappil 3
281 Thiruvananthapuram Karumkulam 14, 15, 16, 17
282 Thiruvananthapuram Chenkal 1, 2, 6, 8,10, 13
283 Thiruvananthapuram Panavoor 4, 7, 10,11
284 Thiruvananthapuram Kunnathukal All wards
285 Thiruvananthapuram Kulathur 9, 10, 11, 12, 13, 14
286 Thiruvananthapuram Poovar 7, 8, 9, 10, 11, 12
287 Thiruvananthapuram Perumkadavila All Wards
288 Thiruvananthapuram Kollayil 9
289 Thiruvananthapuram Nellanad 7
290 Kottayam Parathode 7, 8, 9
291 Kottayam Manarcadu 8
292 Kottayam Aymanam 6
293 Kottayam Thalayolaparamb 4
294 Kottayam Kadathuruthy 16
295 Kottayam Udayanapuram 16
296 Kottayam Kumarakom 4, 12
297 Kottayam Pallikkathode 7
298 Kottayam TV puram 10
299 Kottayam Ettumanoor (M) 35
300 Kottayam Vechoor 3
301 Kottayam Maravanthuruth 11, 12
302 Kottayam Changanassery (M) 31, 33
303 Kottayam Kanjirappally 18
304 Kottayam Kottayam (M) 46
305 Wayanad Thirunelli All Wards
306 Wayanad Meppadi 19
307 Wayanad Thondarnadu 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15
308 Wayanad Mullankolly All Wards
309 Wayanad Kottathara 5
310 Wayanad Kaniyambatta 5 th Ward-Cinema hall to Kozhingad Road, 11 th Ward-Kambalgad Town, 12
311 Wayanad Pulpally All Wards
312 Wayanad Poothadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15
313 Wayanad Meenangadi 15, 16
314 Wayanad Mananthavadi (M) 11, 13, 14, 29
315 Wayanad Kalppatta 18 - Rattakkolli Paniya Colony
316 Wayanad Edavaka 2 , 12
317 Wayanad Vellamunda 9
318 Wayanad Padinjarathara 1, 16
319 Malappuram Ponnani (M) All Wards
320 Malappuram Perumpadapp All Wards
321 Malappuram Veliyamkode All Wards
322 Malappuram Marancheri All Wards
323 Malappuram Alamkode All Wards
324 Malappuram Vattamkulam All Wards
325 Malappuram Edappal All Wards
326 Malappuram Kaladi All Wards
327 Malappuram Tanur (M) All Wards
328 Malappuram Edakkara 3, 4 , 5
329 Malappuram Vazhikkadav 21
330 Kozhikkode Kozhikkode © 37, 38 , 41, 44, 56, 57, 59, 62
331 Kozhikkode Nadapuram All Wards
332 Kozhikkode Tuneri All Wards
333 Kozhikkode Vadakara (M) All Wards
334 Kozhikkode Thalakulathur 16
335 Kozhikkode Villiappally 13, 14
336 Kozhikkode Perambra 17, 18, 19
337 Kozhikkode Changaroth 14, 15, 19
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’