സംസ്ഥാനത്തെ പെയ്‌ഡ്‌ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ

post

കോവിഡ് 19 സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നതിനു സർക്കാർ പെയ്ഡ് ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനം ഒരുക്കി. സർക്കാറിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ക്വറന്റൈൻനു പുറമെയാണിത്. സർക്കാർ ലിസ്റ്റിൽപെട്ട ഈ സംവിധാനങ്ങൾ പണം കൊടുത്തു ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

കേരളത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ജില്ലകളിൽ ലഭ്യമായ പെയ്‌ഡ്‌ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ചെലവിന്റെയും വിവരങ്ങൾ ചുവടെ

തിരുവനന്തപുരം

കൊല്ലം

പത്തനംതിട്ട

ആലപ്പുഴ

ഇടുക്കി

കോട്ടയം

എറണാകുളം

തൃശ്ശൂർ

പാലക്കാട്

മലപ്പുറം

കോഴിക്കോട്

വയനാട്

കണ്ണൂർ

കാസർഗോഡ്

ആകെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ