കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 28.05.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No  District LSG Containment Zones
1 Kannur  Kadirur  5
2 Kannur Pattiam  9, 10, 12, 13
3 KannurKelakom  9
4 Kannur
Mattannur
 17, 28
5Kannur
Chokli
7, 8, 9
6Kannur
Panoor (M) 
1, 31, 32
7Kannur
Mayyil1
8Kannur
Dharmadam
13
9Kannur
Chirakkal
2
10Kannur
Maloor
9
11Kannur
Kannur (C)
53
12Kannur
Payyannur (M)
13
13Kannur
Chembilode
1
14Kannur
Ayyankunnu
7, 8, 9, 10, 11
15Kannur
Kottayam Malabar
12
16Kannur
Koodali
15
17Kannur
Kanichar
12
18Kannur
Peralassery
5
19Kannur
Panniyannur
6, 10
20Kannur
Pinarayi8
21Kannur
Cherupuzha
3
22Kannur
Cherukunnu
1
23Kasaragod
Piavalike
3, 4
24 Kasaragod
Kallar
 4
25Kasaragod
Kasargod (M)
 4, 23
26Kasaragod
KodomBelur
14
27Kasaragod
Vorkady
1, 2
28Kasaragod
Meenja
2
29Kasaragod
Mangalpady
11
30Kasaragod
Madhur
7
31Kasaragod
Uduma
9
32Kasaragod
Manjeshwar
11
33Wayanad
Thirunelli
All Wards
34Wayanad
Nenmeni
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
35Idukki
Vandanmed
8, 9, 11, 12, 14, 15
36Idukki
Karunapuram
12, 13
37Idukki
Udumbanchola
8, 11, 12
38Palakkad
Kadampazhipuram 
2, 11, 18
39Palakkad
Muthuthala
10
40Palakkad
Karakurishi
6, 7
41Palakkad
Kottayi
4
42Palakkad
Muthalamada
15, 16, 19, 20
43Palakkad
Threkkaderi
4, 10
44Palakkad
Sreekrishnapuram
4, 5, 6
45Palakkad
Nagalassery
15
46Palakkad
Ambalathara
15, 19, 20
47Palakkad
Vellinezhi
4
48Palakkad
Ottappalam (M)
4, 6, 36
49Palakkad
Vallappuzha
11
50Palakkad
Perumatty
14
51Palakkad
Mundoor
16, 18
52Palakkad
Kadampazhipuram
16
53Palakkad
Puthusherry
18
54Palakkad
Malampuzha
4
55Palakkad
Chalissery
15
56Palakkad
Cherupulassery
5, 26
57Palakkad
Mannarkad (M)
10
58Palakkad
Chittoor-Thathamangalam
20
59Palakkad
Polppulli
7
60Palakkad
Nellay
14, 10
61Palakkad
Pattithara
9
62Palakkad
Shornoor (M)
3, 10
63Palakkad
Paruthoor
9
64Palakkad
Kuzhalmandam
13
65Palakkad
Vilayur
13
66Palakkad
PerigottuKurishi
12
67Palakkad
Tharoor
9
68Palakkad
Kadambazhippuram
4, 15
69Palakkad
Puthusheeri
5, 14
70Kollam
Kalluvathukkal
All Wards
71Kottayam
Koruthode
2
72Kottayam
Vellavoor
1
73Kottayam
Meenadom

13

74Kottayam
Paippad
12
75Kottayam
Changanasherry (M)
1, 21
76Kozhikode
Azhiyur

13

77Kozhikode
Onchiyum
14
78Alappuzha
Pandanad
1, 5
79Alappuzha
Chengannur (M)
3
80Thiruvananthapuram
Kulathur

81Thiruvananthapuram
Navaikulam

82Thiruvananthapuram
Nellanad

List of Local Self Governments for identification and notification of Containment Zones by District Disaster Management Authorities (vide Ltr. No. 40-3/2020-DM-I (A) dated 1-5-2020 of Ministry of Home Affairs, Government of India) as on 28-05-2020