കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 19.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No District
LSGContainment Zones
1Palakkad
Alanallur1, 14, 20
2Palakkad
Ambalappara7, 20 
3Palakkad
Anakkara
2, 13
4Palakkad
Cheruppulasherry
27
5Palakkad
Elappally
7
6Palakkad
Koppam
4, 6, 8
7Palakkad
Kunisherri
8, 9
8Palakkad
Lakkidi Peroor
9
9Palakkad
Mannarkad (M)
10
10Palakkad
Mundoor
4
11Palakkad
Nellay
14
12Palakkad
Palakkad (M)
6, 8, 13, 35
13Palakkad
Pattithara
9
14Palakkad
Perumatty
1, 6
15Palakkad
Pirayiri
11, 12, 14
16Palakkad
Pookkottukavu
7
17Palakkad
Puthusherry
7
18Palakkad
Thachampara5
19Palakkad
Tharoor
9
20Palakkad
Thenkara
8
21Palakkad
Thrikkadeeri
4, 5, 10
22Palakkad
Vadakkancheri
8
23Palakkad
Vallappuzha
2
24Palakkad
Vaniyamkulam
14
25Palakkad
Vilayur
13
26Palakkad
Shornoor
20
27Kannur
Alakode
1, 4
28Kannur
Anthoor (M)
5
29Kannur
Chapparapadavu
6
30Kannur
Chembilode
1
31Kannur
Cherupuzha
14
32Kannur
Chokli
2, 9
33Kannur
Dharmadam
13
34Kannur
Eruvessy
12
35Kannur
Irikkoor
7
36Kannur
Iritty (M) 
4, 9
37Kannur
Kadannappally-Panappuzha
3, 9, 10
38Kannur
Kanichar
12
39Kannur
Kankol-Alappadamba
6
40Kannur
Kannapuram
1
41Kannur
Kannur (C)
5, 11, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 (Sub-wards vide Order No. DCKNR/3392/2020/DM-1 dated 18- 6-2020 of District Collector)
42Kannur
Keezhallur
4
43Kannur
Kottayam Malabar
4, 9, 12, 14 
44Kannur
Madai
6
45Kannur
Mangattidam
4
46Kannur
Mattannur (M)
7, 19, 31
47Kannur
Mattool
9, 14
48Kannur
Munderi
8, 12
49Kannur
Muzhappilangad
All Wards
50Kannur
Muzhakunnu
8
51Kannur
Naduvil
1
52Kannur
Padiyoor
All Wards
53Kannur
Panniyannur
6
54Kannur
Panoor (M)
31, 32, 37
55Kannur
Pappinissery
3
56Kannur
Payyannur (M) 

30, 44

57Kannur
Peravoor
11
58Kannur
Ramanthali
11
59Kannur
Thalassery
14, 18
60Kannur
Thillankery
All Wards
61Kannur
Udayagiri2
62Kannur
Vengad
1, 3, 12
63Kasargode
Badiadkka
8, 18
64Kasargode
Badadkka
8
65Kasargode
Chemnad
18
66Kasargode
Chengala
19, 20
67Kasargode
Cheruvathur
3, 6, 9, 16
68Kasargode
Kasargod (M) 
9, 22
69Kasargode
Kanhangad
40
70Kasargode
Karadukka
8, 14
71Kasargode
Kinanoor Karindalam
6
72Kasargode
Kodom Belur
1, 7
73Kasargode
Kumbala
6, 7, 19
74Kasargode
Madhur
1, 7, 15, 18
75Kasargode
Mangalpady
2, 6, 9, 11, 17, 21
76Kasargode
Manjeshwar
2
77Kasargode
Meenja
2
78Kasargode
Muliyar14
79Kasargode
Nileswar
22
80Kasargode
Padanna
6, 7
81Kasargode
Pallikkara
16, 20
82Kasargode
Pullur Periya
1
83Kasargode
Uduma
6, 11
84Kasargode
Valiyaparamba
12, 13
85Kollam
Kalluvathukkal
23
86Kollam
Panmana
10, 11
87Kollam
Punalur (M)
12
88Kollam
Adichanallur
15, 17
89Kollam
Kulathooppuzha
4 (EMS Colony), 5 (Rose Mala), 6 (Anpath Acer), 7 (Ambalam), 8 (Chozhiyakkod)
90Kollam
Aryankavu
1 (Achankovil Temple), 2 (Achankovil), 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
91Thrissur
Avanur
All Wards
92Thrissur
Cherpu
All Wards
93Thrissur
Thrikkur
All Wards
94Thrissur
Irinjalakuda (M)
1 - 10, 32 - 41
95Thrissur
Vadanappilli
All Wards
96Thrissur
Engandiyur
All Wards
97Thrissur
Chavakkad (M)
1 to 4, 16 to 32
98Thrissur
Thrissur (C)
24 to 34, 41
99Thrissur
Alagappa Nagar
3, 4
100Thrissur
Vellangallur
14, 15
101Thrissur
Tholur
12
102Malappuram
Athavanadu
4, 5, 6, 7, 20
103Malappuram
Thennala
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
104Malappuram
Tirurangadi (M)
38
105Malappuram
Moorkkanadu
2, 3
106Malappuram
Kuruva
9, 10, 11, 12, 13
107Malappuram
Kalpakancherry
12
108Malappuram
Edappal
7, 8, 9, 10, 11, 17, 18 
109Malappuram
Vattakkulam
12, 13, 14
110Kottayam
Koruthodu
4
111IdukkiKumali
14
112Thiruvananthapuram
Kattakada
3, 5, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21

List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 19-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)