കേരളത്തിലെ റെഡ് സോണുകൾ 20.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl No District
LSGContainment Zones
1Palakkad
Alanallur14, 20
2Palakkad
Ambalappara7
3Palakkad
Anakkara
2, 13
4Palakkad
Cheruppulasherry
27
5Palakkad
Elappally
7
6Palakkad
Koppam
4, 6, 8
7Palakkad
Kunisherri
8, 9
8Palakkad
Lakkidi Peroor
9
9Palakkad
Mannarkad (M)
10
10Palakkad
Mundoor
4
11Palakkad
Nellay
14
12Palakkad
Palakkad (M)
8, 13, 35
13Palakkad
Pattithara
9
14Palakkad
Pirayiri
11, 12, 14
15Palakkad
Pookkottukavu
7
16Palakkad
Puthusherry
7
17Palakkad
Thachampara5
18Palakkad
Tharoor
9
19Palakkad
Thrikkadeeri
4, 5, 10
20Palakkad
Vadakkancheri
8
21Palakkad
Vallappuzha
2
22Palakkad
Vilayur
13
23Kannur
Alakode
1, 4
24Kannur
Anthoor (M)
5
25Kannur
Chapparapadavu
6
26Kannur
Chembilode
1
27Kannur
Cherupuzha
14
28Kannur
Chokli
2, 9
29Kannur
Dharmadam
13
30Kannur
Eruvessy
12
31Kannur
Irikkoor
7
32Kannur
Iritty (M) 
4, 9
33Kannur
Kadannappally -Panappuzha
3, 9, 10
34Kannur
Kanichar
12
35Kannur
Kanko l-Alappadamba
6
36Kannur
Kannapuram
1
37Kannur
Kannur (C)
5, 11, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 (Sub-wards vide Order No. DCKNR/3392/2020/DM-1 dated 18- 6-2020 of District Collector)
38Kannur
Keezhallur
4
39Kannur
Kottayam Malabar
4, 9, 12, 14 
40Kannur
Madai
6
41Kannur
Mangattidam
4
42Kannur
Mattannur (M)
7, 19, 31
43Kannur
Mattool
9, 14
44Kannur
Munderi
8, 12
45Kannur
Muzhappilangad
All Wards
46Kannur
Muzhakunnu
8
47Kannur
Naduvil
1
48Kannur
Padiyoor
All Wards
49Kannur
Panniyannur
6
50Kannur
Panoor (M)
31, 32, 37
51Kannur
Pappinissery
3
52Kannur
Payyannur (M) 

30, 44

53Kannur
Peravoor
11
54Kannur
Ramanthali
11
55Kannur
Thalassery
14, 18
56Kannur
Thillankery
All Wards
57Kannur
Udayagiri2
58Kannur
Vengad
1, 3, 12
59Kasargode
Badiadkka
8, 18
60Kasargode
Badadkka
8
61Kasargode
Chemnad
18
62Kasargode
Chengala
19, 20
63Kasargode
Cheruvathur
3, 6, 9, 16
64Kasargode
Kasargod (M) 
9, 22
65Kasargode
Kanhangad
40
66Kasargode
Karadukka
8, 14
67Kasargode
Kinanoor Karindalam
6
68Kasargode
Kodom Belur
1, 7
69Kasargode
Kumbala
6, 7, 19
70Kasargode
Madhur
1, 7, 15, 18
71Kasargode
Mangalpady
2, 6, 9, 11, 17, 21
72Kasargode
Manjeshwar
2
73Kasargode
Meenja
2
74Kasargode
Muliyar14
75Kasargode
Nileswar
22
76Kasargode
Padanna
6, 7
77Kasargode
Pallikkara
16, 20
78Kasargode
Pullur Periya
1
79Kasargode
Uduma
6, 11
80Kasargode
Valiyaparamba
12, 13
81Kollam
Kalluvathukkal
23
82Kollam
Panmana
10, 11
83Kollam
Punalur (M)
12
84Kollam
Adichanallur
15, 17
85Kollam
Kulathooppuzha
4 (EMS Colony), 5 (Rose Mala), 6 (Anpath Acer), 7 (Ambalam), 8 (Chozhiyakkod) 
86Kollam
Aryankavu
1 (Achankovil Temple), 2 (Achankovil), 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
87Thrissur
Avanur
All Wards
88Thrissur
Cherpu
All Wards
89Thrissur
Thrikkur
All Wards
90Thrissur
Irinjalakuda (M)
1 - 10, 32 - 41
91Thrissur
Vadanappilli
All Wards
92Thrissur
Engandiyur
All Wards
93Thrissur
Chavakkad (M)
1 to 4, 16 to 32
94Thrissur
Thrissur (C)
24 to 34, 41
95Thrissur
Alagappa Nagar
3, 4
96Thrissur
Vellangallur
14, 15
97Thrissur
Tholur
12
98Malappuram
Athavanadu
4, 5, 6, 7, 20
99Malappuram
Thennala
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
100Malappuram
Tirurangadi (M)
38
101Malappuram
Moorkkanadu
2, 3
102Malappuram
Kuruva
9, 10, 11, 12, 13
103Malappuram
Kalpakancherry
12
104Malappuram
Edappal
7, 8, 9, 10, 11, 17, 18 
105Malappuram
Vattakkulam
12, 13, 14
106Kottayam
Chirakkadavu
13
107Kottayam
Koruthodu
4
108IdukkiKumali
14
109Thiruvananthapuram
Kattakada
3, 5, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21
110Thiruvananthapuram
Thiruvananthapuram (C)
55 (Kalady Junction), 70 (Attukal, Iranimuttam), 72 (Manacadu Junction), Chiramukku-Kalady Road
111Ernakulam
Vengola
17

List of Local Self Governments needing special attention and Containment Zones as on 20-06-2020 (GO (Ms) No. 106/2020/GAD dated 01-06-2020)