കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 30.06.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No.DistrictContainment Zones (Ward)
1Kannur4 (Sub-ward)
2Kannur6 (Sub-ward)
3Kannur23 (Sub-ward)
4Kannur4,13 (Sub-ward)
5Kannur2,7 (Sub-ward)
6Kannur32
7Kannur9, 10 (Sub-ward)
8Kannur20,31,42,48, 51,52 (Sub-wards)
9Kannur2 (Sub-ward),10
10Kannur4 (Sub-ward)
11Kannur5 (Sub-ward)
12Kannur14,22,25
13Kannur11 (Sub-ward)
14Kannur6, 7 (Sub-ward)
15Kannur3, 12
16Kannur4,6,7,28
17Kannur9
18Kannur5 (Sub-ward),12
19Kannur7,11
20Kannur10,13
21Kannur9
22KannurAll Wards
23Kannur16
24Kannur30, 31, 42
25Kannur12 (Sub-ward)
26Kannur11 (Sub-ward)
27Kannur26 (Sub-ward)
28Kannur18,26 (Sub-ward)
29Kannur5
30Kannur11
31Kannur9,4
32Kannur1
33Kannur7
34Kannur3
35Kannur13,15
36Kannur19
37Kannur14
38Kannur18
39Kannur5,6
40Kannur1, 3, 12 (Sub-ward)
41Kasargode4,13,18, 20
42Kasargode13, 18
43Kasargode13,16,17,20
44Kasargode3, 6, 9, 16
45Kasargode29,35,37, 39, 40,43
46Kasargode4,8,10,14
47Kasargode22,29
48Kasargode4, 7
49Kasargode3, 6, 7, 14
50Kasargode7
51Kasargode2
52Kasargode11, 12, 17, 19, 21
53Kasargode2, 3, 6,9
54Kasargode2
55Kasargode1,14
56Kasargode14
57Kasargode19,22
58Kasargode6, 7, 10
59Kasargode4,5,18,19
60Kasargode1,6
61Kasargode1, 4
62Kasargode5, 6,21
63Kasargode4, 7,10, 12, 13
64Kasargode6
65Palakkad13
66Palakkad27
67Palakkad4, 6, 8
68Palakkad9
69Palakkad10
70PalakkadAll Wards
71Palakkad14
72Palakkad7
73Palakkad5
74Palakkad9
75Palakkad10
76Palakkad8
77Kottayam13
78Kottayam4
79Kottayam8
80Kottayam8
81Kottayam1
82Kottayam12
83Kottayam18
84Kottayam36
85Kottayam8
86Kottayam7
87Alappuzha50
88Alappuzha10
89Alappuzha7
90Alappuzha2
91Alappuzha1
92Alappuzha14
93Alappuzha4,9
94Alappuzha14,15
95Alappuzha14
96Alappuzha16
97Ernakulam2
98Ernakulam1, 7, 9, 10, 11, 12
99Ernakulam2, 15
100Ernakulam15
101ErnakulamKochi (C)27,67 (100 m radius around Powerlite Electricals, Market Junction),Ernakulam market area from CSI church to Highcourt,From Padma to Menaka-TD road and Market Road
102ErnakulamKanjoor12
103ErnakulamParakkadav8
104KollamPanmana10, 11
105KollamPunalur (M)3, 5, 7, 12, 33, 34
106KollamThrikkovilvattom6, 7, 9
107KollamMayyanad9, 15, 16
108KollamIttiva17
109KollamKulathooppuzha4 (EMS Colony), 5 (Rose Mala), 6 (AnpathAcer), 7 (Ambalam), 8 (Chozhiyakkod)
110KollamAryankavu1 (Achankovil Temple), 2 (Achankovil), 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
111ThrissurThrissur (C)3, 32, 35, 36, 39, 48, 49
112ThrissurVellankkallur14, 15
113ThrissurKunnankulam (M)7, 8, 11, 15, 19, 20
114ThrissurKattakampal6, 7, 9
115ThrissurKadavallur14, 15, 16
116ThrissurChalakkudy(M)16,19,21,30,31,35,36
117ThrissurSreenarayanapuram7,8
118MalappuramParappanangadi (M)31
119MalappuramTanur26, 30, 31
120MalappuramPulpatta7
121MalappuramPonnani TalukEntire Taluk
122IdukkiKumali14
123IdukkiKattappana (M)5, 8
124IdukkiRajakumari8
125ThiruvananthapuramKattakada3, 5, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21
126ThiruvananthapuramThiruvananthapuram (C)48, 54, 55, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78
127WayanadThirunelli4,5,9,10,12
  • Containment zones will be the Wards specified against the ‘LSG Needing Special Attention’