കേരളത്തിലെ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ 02.07.2020

post

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻമേൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ തയാറാക്കിയ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക

Sl. No. District LSGs needing special
attention
Containment Zones (Ward)
1 Kannur Aalakkod 4 (Sub-ward)
2 Kannur Chapparappadavu 6 (Sub-ward)
3 Kannur Chirakkal 1,23 (Sub-ward)
4 Kannur Chittaripparamba 4,13 (Sub-ward)
5 Kannur Irikkoor 2
6 Kannur Iritty (M) 32
7 Kannur Kadannappalli-Panappuzha 9, 10 (Sub-ward)
8 Kannur Kannur (C) 20,31,42,48, 51,52 (Sub-wards)
9 Kannur Karumathoor 2 (Sub-ward),10
10 Kannur Panoor 3,26,31
11 Kannur Kolacherri 5 (Sub-ward)
12 Kannur Koothuparamba (M) 11,14,22
13 Kannur Kottayam-Malabar 11 (Sub-ward)
14 Kannur Madai 6, 7 (Sub-ward)
15 Kannur Maloor 3, 12
16 Kannur Mattannur (M) 6,25,28
17 Kannur Mattool 9
18 Kannur Mokeri 5 (Sub-ward),12
19 Kannur Munderi 7,11
20 Kannur Muzhappilangad 10
21 Kannur Patyam 9
22 Kannur Kadachira 3
23 Kannur Pappinissery 16
24 Kannur Payyannur (M) 30, 31, 42
25 Kannur Peralasherry 12 (Sub-ward)
26 Kannur Ramanthali 11 (Sub-ward)
27 Kannur Sreekandapuram (M) 26 (Sub-ward)
28 Kannur Thalasheery (M) 18,26 (Sub-ward)
29 Kannur Pinarayi 5
30 Kannur Kottiyoor 11
31 Kannur Karivellur-Peralam 4,19
32 Kannur Cherukunnu 1
33 Kannur Peringome-Vyakkara 7
34 Kannur Chembilode 13,15
35 Kannur Ulikkal 19
36 Kannur Chengalayi 14
37 Kannur Kathiroor 4,6,18
38 Kannur Kolayad 5,6
39 Kannur Vengad 1, 3, 12 (Sub-ward)
40 Kasargode Ajanur 4,13,18, 20
41 Kasargode Chemnad 13, 18
42 Kasargode Chengala 13,16,17,20
43 Kasargode Cheruvathur 3, 6, 9, 16
44 Kasargode Kanhangad (M) 29,35,37, 39, 40,43
45 Kasargode Karadka 4,8,10,14
46 Kasargode Kasargod (M) 22,29
47 Kasargode Kodom Belur 4, 7
48 Kasargode Kumbala 3, 6, 7, 14
49 Kasargode Madhur 7
50 Kasargode Madikkai 2
51 Kasargode Mangalpady 11, 12, 17, 19, 21
52 Kasargode Manjeshwar 2, 3, 6,9
53 Kasargode Meenja 2
54 Kasargode Mogral Puthur 1,14
55 Kasargode Muliyar 14
56 Kasargode Nileshwar (M) 19,22
57 Kasargode Padane 6, 7, 10
58 Kasargode Pallikkara 4,5,18,19
59 Kasargode Pullur Periya 1,6
60 Kasargode Trikaripur 1, 4
61 Kasargode Uduma 5, 6,21
62 Kasargode Valiyaparamba 4, 7,10, 12, 13
63 Kasargode Vorkardy 6
64 Palakkad Cheruppulasherry 27
65 Palakkad Koppam 4, 6, 8
66 Palakkad Lakkidi Peroor 9
67 Palakkad Mannarkad (M) 10
68 Palakkad Parali All Wards
69 Palakkad Pirayiri 14
70 Palakkad Pookkottukavu 7
71 Palakkad Thachampara 5
72 Palakkad Tharoor 9
73 Palakkad Thrikkadeeri 10
74 Palakkad Thirumittacode 8
75 Palakkad Chalissery 9,14
76 Palakkad Elappully 7
77 Palakkad Perumatti 17
78 Palakkad Mannoor 2
79 Kottayam Chirakkadavu 13
80 Kottayam Koruthodu 4
81 Kottayam Vazhappally 8
82 Kottayam Ramapuram 8
83 Kottayam Mutholi 1
84 Kottayam Thalayazham 12
85 Kottayam Thrikodithanam 18
86 Kottayam Kottayam (M) 36
87 Kottayam Pallikkathodu 8
88 Kottayam Karukachal 7
89 Alappuzha Punnapra South 2
90 Alappuzha Aroor 1
91 Alappuzha Chennithala 14
92 Alappuzha Kayamkulam (M) All Wards
93 Alappuzha Chengannur (M) 14,15
94 Alappuzha Palamel 14
95 Alappuzha Bharanikkavu 51,316
96 Alappuzha Thekkekkara All Wards
97 Ernakulam Amballoor 2
98 Ernakulam Sreekmoolanagaram 1, 7, 9, 10, 11, 12
99 Ernakulam Nayarambalam 2, 15
100 Ernakulam Malayattoor-Neeleswaram 15
101 Ernakulam Kochi (C) 11,27,67 (100 m radius around Powerlite Electricals, Market Junction), Ernakulam Market Area from St Francis church convent Junction and Marine Drive to TD road
102 Ernakulam Kanjoor 12
103 Ernakulam Parakkadav 8
104 Kollam Thenmala 7
105 Kollam Punalur (M) 3, 5, 7, 12, 33, 34
106 Kollam Thrikkovilvattom 6, 7, 9
107 Kollam Mayyanad 9, 15, 16
108 Kollam Ittiva 17
109 Kollam Aryankavu 4 (Aryankavu), 5 (Aryankavu Temple)
110 Malappuram Parappanangadi (M) 31
111 Malappuram Pulpatta 7
112 Malappuram Ponnani Taluk Entire Taluk
113 Malappuram Tanur (M) All Wards
114 Thrissur Thrissur (C) 35, 36, 39, 48, 49
115 Thrissur Chalakkudy(M) 16,19,21,30,31,35,36
116 Thrissur Sreenarayanapuram 7,8
117 Idukki Kumali 14
118 Idukki Kattappana (M) 5, 8
119 Idukki Rajakumari 8
120 Kozhikkode Kozhikkode © 56,62,66
121 Kozhikkode Olavanna 9
122 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram (C) 48, 54, 55, 67, 66,68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,75,76,78,99
123 Wayanad Thirunelli 4,5,9,10,12